مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
Webster University 3015 --- --- --- --- --- --- 813
Donau Universität Krems 1733 --- --- --- --- --- --- 2142
Sigmund Freud Privatuniversität Wien 9476 --- --- --- --- --- --- 6437
Wirtschaftsuniversität Wien 1023 --- --- --- --- 1744 --- 1350
Veterinärmedizinische Universität Wien 1353 --- --- --- --- 853 --- 2562
Universität Mozarteum Salzburg 5564 --- --- --- --- --- --- 3629
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 4886 --- --- --- --- --- --- 2929
Universität für Musik und darstellendeKunst Graz --- --- --- --- --- --- --- 3486
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz --- --- --- --- --- --- --- 4300
Universität für Bodenkultur Wien 705 --- --- --- --- 681 --- 1156
Universität für angewandte Kunst Wien 5247 --- --- --- --- --- --- 4806
Universität Klagenfurt --- --- --- --- --- --- --- ---
Technische Universtiät Graz 438 --- --- --- --- 701 --- 581
Montan universität Leoben 1442 --- --- --- --- 1234 --- 3090
Akademie der bildendenKünste Wien 5606 --- --- --- --- --- --- 3440
Universtiät Salzburg 1032 --- --- --- 776 917 --- 2013
Karl-Franzens- Universtiät Graz 524 --- --- --- --- --- 431-400 ---
Johannes Kepler Universtiät Linz 642 401-500 --- --- 710 826 551-600 1035
Vienna University of Technology --- 251-300 446 401-500 432 --- 197 230
University of Vienna --- 142 276 151-200 249 --- 153 89
صفحه1 از2