مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine 14977 --- --- --- --- --- --- 9040
Gomel State Technical University 'Pavel Sukhoi' 6480 --- --- --- --- --- --- 7813
Belarusian State Agrarian Technical University 12299 --- --- --- --- --- --- 8927
Belarusian State Academy of Arts 13731 --- --- --- --- --- --- 9588
Brest State Technical University 6715 --- --- --- --- --- --- 7044
Belarusian State Agricultural Academy 9547 --- --- --- --- --- --- 8045
Belarusian State University of Physical Culture 12468 --- --- --- --- --- --- 8987
Belarus State Polytechnical Academy --- --- --- --- --- --- --- ---
Polotsk State University 8802 --- --- --- --- --- --- 7140
National Academy of Science of Belarus 20012 --- --- --- --- --- --- ---
Minsk State Linguistic University 12392 --- --- --- --- --- --- 8095
Grodno State Agrarian University 10610 --- --- --- --- --- --- 7485
Gomel State University 'FranciskSkorina' 4550 --- --- --- --- --- --- 6387
Belarusian-Russian State University --- --- --- --- --- --- --- ---
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics 3821 --- --- --- --- --- --- 4298
Belarusian State University 634 601-800 --- --- --- 1426 --- 1239
Belarusian State Technological University 3898 --- --- --- --- --- --- 6067
Belarusian State Polytechnical Academy (Belarusian National Technical University) 3416 --- --- --- --- --- --- 4348
Belarusian State Economics University 6846 --- --- --- --- --- --- 4774