مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
Hogeschool 'Sint-Lukas' Brussel --- --- --- --- --- --- --- ---
Vlerick (Leuven Gent) Management School 2539 --- --- --- --- --- --- 4147
Universitet Hasselt 1013 --- --- --- --- --- --- 2365
Hogeschool Voor Wetenschapen Kunst (De Nayer Institute) 7997 --- --- --- --- --- --- 3203
Europese Hogeschool Brussel (EHSAL) --- --- --- --- --- --- --- ---
Facultes Universitaires Saint - Louis (University Faculties Saint - Louis) --- --- --- --- --- --- --- ---
Facultes Universitaires Notre - Dame De La Paix (University of Namur) 1157 --- --- --- --- --- --- 1688
Universite De Mons - Hainaut (University of Mons- Hainaut) 1140 --- --- --- --- --- --- 3759
Faculte Polytechnique De Mons (polytechnical Faculty of Mons) --- --- --- --- --- --- --- ---
Faculte Universitaire Catholique De Mons (Catholic University Faculty of Mons) --- --- --- --- --- --- --- ---
Fondation Universitaire Luxembourgeoise (Luxembourg University Foundation Arlon) --- --- --- --- --- --- --- ---
Limburgs Universitair Centrum (University Center of Limburg) --- --- --- --- --- --- --- ---
Faculte Universitaire Des Sciences Agronomiques De Gembloux (Faculty of Agricultural Sciences of Gembloux) --- --- --- --- --- --- --- ---
Katholieke universiteit Brusslel (Catholic University of Brussels) --- --- --- --- --- --- --- ---
free University of Brussels (ULB) 344 --- --- --- --- --- --- 378
Virje universiteit Brussel (VUB) 344 301-350 483 201-300 286 276 194 585
Universite Antwerpen (university of Antwep) UA 465 --- --- --- --- --- --- 729
Universite de Liege (State University of Liege) 283 --- --- 301-400 --- 295 --- 303
Rijksuniversiteitte Gent (State University of Ghent) 110 118 100 62 133 57 124 268
Katholieke Universiteite leuven (catholic University of Leuven) 89 35 81 93 78 23 82 145