مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
International University of Sarajevo 3463 --- --- --- --- --- --- 7453