مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Cergy-Pontoise University-Bachelor

 

Languages

 • English Bachelor’s degree in Spanish
 • Applied Foreign Languages: English and German
 • Applied Foreign Languages: English and Chinese
 • Applied Foreign Languages: English and Spanish
 • Applied Foreign Languages: English and Japanese
 • Vocational Bachelor’s degree in International Trade
 • Vocational Bachelor’s degree in Tourism and Travel Management

 

Arts, Literature

 • Modern Literature, Major in Modern Literature and French Teaching
 • Modern Literature, Major in Literature, Research and Creative Writing
 • Modern Literature, Major in Journalism and Media Studies
 • Modern Literature and Arts, Major in Dance
 • Modern Literature and Arts, Major in Music
 • Modern Literature and Arts, Major in Drama and Theater Arts
 • Vocational bachelor’s degree in Cultural Mediation

 

Economics and management

 • Economics and Finance
 • Economics, Finance and Corporate English
 • Management
 • Vocational Bachelor’s degree in Organization’s management, Major in Accounting Methods
 • Vocational Bachelor’s degree in Payroll Management
 • Vocational Bachelor’s degree of Internationally-Oriented Gastronomy
 • Vocational Bachelor’s degree of International Hotel Management
 • Economics and Corporate English
 • Payroll Accounting
 • New business start-up
 • Teams and Performance Coaching

 

Law

 • French Law
 • French and Anglo-American Law
 • French and German Law
 • French and Spanish & Latin-American Law Joint
 • French Law (Cergy) and German Law (Dusseldorf)
 • Public Administration

 

School of Education - ESPE

 • interdisciplinary studies

Science and Technology

 • Computer Sciences
 • Mathematics
 • Physics
 • Computational Physics
 • Civil Engineering
 • Electronic, Electro-technic and Automatic Engineering
 • Physics and Chemistry
 • Chemistry
 • Earth and Environmental Sciences
 • Life Sciences, specialization in Biochemistry and Cell Biology or specialization in Biology and Earth Sciences
 • Vocational Bachelor’s degree in Cosmetic Science (Cosmetest)
 • Vocational Bachelor’s degree in Cultural Communication
 • Vocational Bachelor’s degree in Multimedia Software Design
 • Vocational Bachelor’s degree in Multimedia Digital Art
 • Vocational Bachelor’s degree in Multimedia Digital Art and 3D Modeling
 • Vocational Bachelor’s degree in Engineering, Technical Consulting and Design
 • Vocational Bachelor’s degree in Preservation and Valorisation of Built Heritage
 • Vocational Bachelor’s degree in Chemistry and Industrial Formulation
 • Vocational Bachelor’s Degree in Computer Networks and Security
 • University degree in Preparation for Science Studies (Bachelor or Master’s degree level)
 • University degree in Computing Systems
 • University degree in Embedded Systems
 • International University Diploma (IUD) in Chemistry and Physics

 

Humanities

 • Geography, Major in Geography and History
 • Geography, Major in Urban Studies
 • Geography, Major in Heritage
 • History, Major in History
 • History, Major in History and Geography
 • History, Major in Journalism and Media Studies
 • History, Major in Heritage
 • interdisciplinary studies (ESPE)
 • Vocational Bachelor’s degree in Logistics, Major in Passengers transport

 

University Institute of Technology

 • Vocational Bachelor’s degree of Business studies
 • Vocational Bachelor’s degree of Management and commercial business
 • Vocational Bachelor’s degree of Commercial technician in industry

 

Cergy-Pontoise University-Master

 

Arts, Literature

 • Languages and International Trade (LEI)
 • Legal and Economic Translation Studies (LEI)
 • Franco-German Commerce and Partnership (LEI)
 • Literature, Major in French and Francophone Literature
 • Literature, Major in Creative Writing and Professional Writing, Literary Theory and Criticism
 • Literature, Major in Studying, Publishing, Promoting and Preserving Literary Heritage
 • Publishing Studies, Major in Publishing and Communication Studies (vocational degree)
 • Arts, Humanities and Civilization, Vocational training for teachers of French as a first language (in secondary schools) (ESPE)

 

Humanities

 • History and Geography, Vocational Training for teaching History and Geography (in Secondary Schools) (ESPE)
 • Geography and Planning, Major in Cultural Development and Heritage (vocational degree)
 • Geography and Planning, Major in Transport, Territories and Environment (vocational degree)
 • Geography and Planning, Major in Logistics Management (vocational degree)
 • Geography and Planning, Major in Planning and Operating of Public Transport Networks (vocational degree)
 • Geography and Planning, Major in Environmental Services Management and Engineering (vocational degree)
 • Geography and Planning, Major in Geomatics applied to Urban Studies and Risks (vocational degree)
 • History, European and International Studies, Major in European Project Management (vocational degree)
 • History, Civilisations and Heritage, Major in Archeology of Ancient Worlds
 • History, Civilisations and Heritage, Major in Archeology of Medieval Worlds
 • History, Civilisations and Heritage, Major in Modern Worlds
 • History, Civilisations and Heritage, Major in Contemporary Worlds
 • Journalism, Major in Journalism and Media Studies
 • Language Sciences, Major in Fundamental and Applied Research in Language Sciences
 • Language Sciences, Major in Semiology and Applied Linguistics in Professional Contexts

 

Law

 • French and Anglo-American Law
 • French and German Law
 • French and Spanish & Latin-American Law Joint
 • French Law (Cergy) and German Law (Dusseldorf)
 • Corporate Law Joint Degree
 • Corporate Law (Cergy) / LL.M. in International Commercial Law (Dundee)
 • Labour Law
 • Corporate Counsel
 • Private Law
 • International economic relations Law Joint Degree
 • International economic relations Law (Cergy) / LL.M. in International Commercial Law (Dundee)
 • Financial Criminal Law
 • Law and Business Ethics Joint Degree
 • Law and Business Ethics (Cergy) / LL.M. in International Commercial Law (Dundee)
 • Financial and Real Estate Law
 • Community Authorities and Public Policy
 • Public Litigation Law
 • Tax and Customs Law
 • Law and Healthcare management
 • European Union Law, specialization in Law and Business Ethics (taught in English)
 • European Union Law, specialization in Business and Taxation Law (taught in English) Joint Degree
 • European Union Law, specialization in Law and Business Ethics (Cergy - taught in English) / LL.M. in International Commercial Law (Dundee) Joint Degree
 • European Union Law, specialization in Law and Business and Taxation Law (Cergy - taught in English) / LL.M. in International Commercial Law (Dundee)

Languages

 • European and International Studies
 • Teacher training (secondary education) - English (ESPE)
 • Teacher training (secondary education) - Spanish (ESPE)
 • Languages and International Trade
 • Legal and Economic Translation Studies
 • Franco-German Commerce and Management Doctorate degree

 

Science and Technology

 • Stand-alone Electronic Systems
 • Intelligent Systems and Communication (CMI)
 • Model Building, Data Analysis and Scientific Calculus
 • Mathematics Master’s degree in Materials, Technologies and Components
 • Advanced Materials and Energies (EMA), specialization in Renewable Energies
 • Theoretical Physics and Applications (taught in English)
 • Electrical Engineering and Industrial Computing
 • Smart Building
 • Civil Engineering
 • Earth, Planetary and Environmental Sciences
 • Molecular and Macromolecular Chemistry for Energy and Health
 • Consulting and Engineering Technical Sales
 • Biochemistry of Materials and Living Systems
 • Control and Quality
 • Cellular and Molecular Biology
 • Biotechnology: Biomaterials for Health Care (CMI)
 • teacher training (secondary education) - Mathematics (ESPE)
 • teacher training (secondary education) - Biology and Earth Sciences (ESPE)
 • teacher training (secondary education) - Physics and Chemistry (ESPE)
 • University degree in Preparation for Science Studies (Bachelor or Master’s degree level)

 

School of Education - ESPE

 • education, teaching and training provided by the ESPE
 • Trainers training
 • Educational and social organizations
 • Education and cultural mediation
 • Digital technology and research in education
 • Special education
 • University degree: research in education technologies
 • Preparation for teacher recruitment exams: Primary education, Secondary education (vocational teaching), Educational administration

 

Economics and management

 • Finance, Major in Financial Instruments Management
 • Finance, Major in Financial Risk Management
 • Economics, Major in Economic Analysis (taught in English)
 • Economics, Major in Econometric and Economic Engineering
 • Management, Major in Management Control and Information’s systems
 • Management, Major in Marketing Studies
 • Management, Major in Management of Information and Communication Technologies
 • International Hotel Management
 • Marketing and Communication
 • Management and career in public hospitals
 • Executive Coaching

 

Cergy-Pontoise University-PhD

 

 • Arts, Literature
 • Economics and management
 • School of Education - ESPE
 • Science and Technology
 • Law
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.