مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Charles University-Bachelor - English

 

Education

 • English Language Oriented at Education — Music Oriented at Education
 • Music Oriented at Education — Choir Conducting Oriented at Education
 • Music Oriented at Education — Musical Instrument Oriented at Education

 

Humanities

 • Liberal Arts and Humanities

Social Sciences

 • Economics and Finance

 

Mathematics and Physics

 • General Computer Science

 

Physical Education and Sport

 • Physical Education and Sport
 • Physiotherapy

 

Charles University-Master - English

 

Medicine in Hradec Králové

 • Dentistry
 • General Medicine

 

Medicine in Pilsen

 • Dentistry
 • General Medicine

 

Pharmacy in Hradec Králové

 • Pharmacy

 

First Faculty of Medicine

 • Dentistry
 • General Medicine

 

Second Faculty of Medicine

 • General Medicine

 

Third Faculty of Medicine

 • General Medicine

Master's (post-Bachelor)

 

Arts

 • English Language and Linguistics

 

Education

 • Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematics
 • Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematics
 • Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools English Language — Music
 • Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Music — Choir Conducting
 • Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Music — Musical Instrument

 

Humanities

 • Gender Studies
 • Historical Sociology
 • Oral History - Contemporary History

 

Mathematics and Physics

 • Artificial Intelligence
 • Computational Linguistics
 • Computer Graphics and Game Development
 • Discrete Models and Algorithms
 • Financial and Insurance Mathematics
 • Mathematical Analysis
 • Mathematical Modelling in Physics and Technology
 • Mathematical Structures
 • Mathematics for Information Technologies
 • Numerical and Computational Mathematics
 • Probability, Mathematical Statistics and Econometrics
 • Software and Data Engineering
 • Software Systems
 • Theoretical Computer Science

 

Physical Education and Sport

 • MA in Sports Ethics and Integrity
 • Physical Education and Sport
 • Physiotherapy

 

Social Sciences

 • Balkan, Eurasian and Central European Studies
 • Central European Comparative Studies
 • Corporate Strategy and Finance in Europe
 • Economics and Finance
 • European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme
 • Geopolitical Studies
 • International Economic and Political Studies
 • International Masters in Economy, State and Society
 • International Relations
 • International Security Studies
 • Master in Area Studies
 • Public and Social Policy
 • Sociology in European Context

 

Protestant Theological Faculty

 • Protestant Theology

 

Charles University-PhD - English

 

Arts

 • Anglophone Literatures and Cultures
 • Classical Philology
 • Egyptology
 • Logic
 • Medieval and Neo-Latin Studies
 • Musicology
 • Philosophy
 • Phonetics
 • Romance Literatures
 • Sociology
 • Translation Studies

 

Mathematics and Physics

 • Algebra, Theory of Numbers and Mathematical Logic
 • Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics
 • Computer Graphics and Image Analysis
 • Discrete Models and Algorithms
 • General Questions of Mathematics and Information Science
 • Geometry, Topology, Global Analysis and General Structures
 • Geophysics
 • Mathematical Analysis
 • Mathematical and Computer Modelling
 • Mathematical Linguistics
 • Meteorology and Climatology
 • Nuclear Physics
 • Physics Education and General Problems of Physics
 • Physics of Condensed Matter and Materials Research
 • Physics of Nanostructures
 • Physics of Plasma and Ionized Media
 • Physics of Surfaces and Interfaces
 • Probability and Statistics, Econometrics and Financial Mathematics
 • Quantum Optics and Optoelectronics
 • Scientific and Technical Calculations
 • Software Systems
 • Subnuclear Physics
 • Theoretical Computer Science
 • Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics

 

Medicine in Hradec Králové

 • Anatomy, Histology and Embryology
 • Medical Biology
 • Physiology and Pathological Physiology

 

Medicine in Pilsen

 • Anatomy, Histology and Embryology
 • Internal Medicine
 • Physiology and Pathological Physiology

 

Pharmacy in Hradec Králové

 • Bioanalytical Chemistry
 • Bioorganic Chemistry
 • Clinical and Social Pharmacy
 • Pathobiochemistry and Xenobiochemistry
 • Pharmaceutical Analysis
 • Pharmaceutical Chemistry
 • Pharmaceutical Technology
 • Pharmacognosy and Toxicology of Natural Compounds
 • Pharmacology and Toxicology

 

Physical Education and Sport

 • Biomechanics
 • Kinanthropology

 

Social Sciences

 • Economics
 • International Relations
 • Political Science
 • Public and Social Policy
 • Sociology

 

Protestant Theological Faculty

 • Biblical Studies
 • Historical and Systematic Theology
 • Philosophy of Religion
 • Practical and Ecumenical Theology and Theological Ethics

 

Second Faculty of Medicine

 • Biochemistry and Pathobiochemistry
 • Biomechanics
 • Biomedical Informatics
 • Cell Biology and Pathology
 • Experimental Surgery
 • Human Physiology and Pathophysiology
 • Imaging Methods in Medicine
 • Immunology
 • Medical Biophysics
 • Microbiology
 • Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology
 • Neurosciences
 • Pharmacology and Toxicology
 • Preventive Medicine

Education

 • Art Education
 • Czech and Czechoslovak History
 • Didactics of Mathematics
 • Education
 • Educational Psychology
 • Musical Theory and Education
 • Philosophy
 • Special Education

 

Humanities

 • Applied Ethics
 • Contemporary European History
 • Environmental Studies
 • General Anthropology
 • Historical Sociology
 • Longevity Studies

 

Law

 • Environmental Law
 • European Law
 • International Law

 

Science

 • Analytical Chemistry
 • Animal Physiology
 • Anthropology and Human Genetics
 • Applied Geology
 • Biochemistry
 • Botany
 • Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing
 • Demography
 • Developmental and Cell Biology
 • Didactics of Chemistry
 • Ecology
 • Environmental Science
 • General Issues in Geography
 • Geology
 • Immunology
 • Inorganic Chemistry
 • Macromolecular Chemistry
 • Microbiology
 • Modeling of Chemical Properties of Nano- and Biostructures
 • Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology
 • Organic Chemistry
 • Parasitology
 • Philosophy and History of Science
 • Physical Chemistry
 • Physical Geography and Geoecology
 • Plant Anatomy and Physiology
 • Regional and Political Geography
 • Social Geography and Regional Development
 • Theoretical and Evolutionary Biology
 • Zoology

 

Third Faculty of Medicine

 • Anthropology
 • Biochemistry and Pathobiochemistry
 • Biomechanics
 • Cell Biology and Pathology
 • Developmental and Cell Biology
 • Experimental Surgery
 • Human Physiology and Pathophysiology
 • Immunology
 • Medical Biophysics
 • Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology
 • Neurosciences
 • Pharmacology and Toxicology
 • Preventive Medicine

 

Medicine

 • Addictology
 • Biochemistry and Pathobiochemistry
 • Bioethics
 • Biomechanics
 • Biomedical Informatics
 • Cell Biology and Pathology
 • Developmental and Cell Biology
 • Experimental Surgery
 • History of Medicine
 • Human Physiology and Pathophysiology
 • Imaging Methods in Medicine
 • Immunology
 • Medical Biophysics
 • Medical Psychology and Psychopathology
 • Microbiology
 • Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology
 • Neurosciences
 • Parasitology
 • Pharmacology and Toxicology
 • Preventive Medicine

 

Hussite Theological Faculty

 • Hussite Theology
 • Jewish Studies
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.