مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Czech Technical University in Prague-Bachelor in English

 

Civil Engineering

 • Building Structures

 

Mechanical Engineering

 • Computer Aided Design
 • Environmental Engineering
 • Information and Automation Technology
 • Power Engineering and Process Technology

 

Theoretical Fundamentals of Mechanical Engineering

 • no study field

 

Electrical Engineering and Computer Science

 • no study field

 

Communication, Multimedia and Electronics

 • Applied Electronics
 • Communication Technology
 • Multimedia Technology
 • Network and Information Technology
 • Communication and Electronics

 

Technology in Transportation and Telecommunications

 • Intelligent Transport Systems
 • Security Technologies in Transportation
 • Logistics and Transport Processes Control
 • Professional Pilot
 • Technology of Aviation Maintenance
 • Transportation Systems and Technology
 • Air Transport

 

Biomedical and Clinical Technology

 • Biomedical Technician

Cybernetics and Robotics

 • Robotics
 • Senzors and Instrumentation
 • Systems and Control

 

Cybernetics and Robotics

 • no study field

 

Electrical Engineering, Power Engineering and Management

 • Applied Electrical Engineering
 • Electrical Engineering and Management
 • Electrical Engineering and Management

 

Open Informatics

 • Computer Science
 • Computer and Information Science
 • Computer Systems
 • Software
 • Software Systems
 • Computer Games and Graphics

 

Open Electronic Systems

 • no study field

 

Informatics

 • Computer Science
 • Information Technologies
 • Software Engineering
 • Web and Multimedia
 • Knowledge Engineering
 • Computer Security and Information Technology
 • Web and Software Engineering

 

Biomedicinskaja i kliničeskaja technika

 • Biomedicinskij technik

 

Czech Technical University in Prague-Master in English

 

Buildings and Environment

 • Buildings and Environment

 

Civil Engineering

 • Building Structures
 • Advanced Masters in Stuctural Analysis of Monuments and Historical Constructions
 • Sustainable Constructions under Hazards and Catastrophic Events

 

Intelligent Buildings

 • no study field

 

Mechanical Engineering

 • Environmental Engineering
 • Power Engineering
 • Process Engineering
 • Mathematical Modelling in Engineering
 • Instrumentation and Control Engineering
 • Applied Mechanics
 • Biomechanics and Medical Instrument
 • Mechatronics
 • Production Machines and Equipments
 • Transportation, Aerospace and Handling Technology
 • Material and Producting Engineering

 

Electrical Engineering, Power Engineering and Management

 • Economy and Management of Electrical Engineering
 • Economy and Management of Power Engineering
 • Electrical Machines, Apparatus and Drives
 • Electrical Power Engineering
 • Technological Systems

 

Open Informatics

 • Artificial Intelligence
 • Computer Engineering
 • Computer Vision and Image Processing
 • Computer Graphics and Interaction
 • Software Engineering
 • Computer Science - Major
 • Data Science
 • Bioinformatics
 • Computer Graphics
 • Cybersecurity
 • Human Computer Interaction

 

Biomedical Engineering and Informatics

 • Biomedical Informatics
 • Biomedical Engineering

 

Open Electronic Systems

 • Solid State Systems
 • Communications and Signal Processing
 • RF and DSP Engineering

 

Electronics and Communications

 • Audiovisual Technology and Signal Processing
 • Communication Systems and Networks
 • Electronics
 • Radio and Optical Technology

 

Technology in Transportation and Telecommunications

 • Intelligent Transport Systems
 • Security of Information and Telecommunication Systems
 • Safety of Transportation Vehicles and Infrastructure
 • Transportation and Logistic Systems
 • Engineering Informatics of Transportation and Communication
 • Transportation Systems and Technology
 • Air Traffic Control and Management

Automotive Engineering

 • Computation and Modelisation
 • Design of Vehicles
 • Vehicle Dynamics and Clean Driveline Control Systems
 • Advanced Powertrains
 • Energetics
 • Fuel Cell Drives

 

Communication, Multimedia and Electronics

 • Electronics
 • Multimedia Technology
 • Networks of Electronic Communication
 • Wireless Communication
 • Communication Systems

 

Cybernetics and Robotics

 • Robotics
 • Senzors and Instrumentation
 • Systems and Control
 • Aircraft and Space Systems
 • Aerospace Systems
 • Cybernetics and Robotics

 

Aerospace Engineering

 • Avionics

 

Application of Natural Sciences

 • Applications of Software Engineering
 • Mathematical Informatics
 • Mathematical Engineering
 • Applied Mathematical Stochastic Methods
 • Mathematical Physics
 • Nuclear Engineering
 • Diagnostics of Materials
 • Dosimetry and Application of Ionising Radiation
 • Experimantal Nuclear and Particle Physics
 • Physics and Technology of Termonuclear Fusion
 • Computational Physics
 • Solid State Engineering
 • Laser Technology and Electronics
 • Optics and Nanostructures
 • Nuclear Chemistry
 • Radiological Physics

 

Architecture and Urbanism

 • Architecture

 

Design

 • Industrial Design

 

Biomedical and Clinical Technology

 • Systematic Integration of Processes in Health Service
 • Biomedical Engineering
 • Instruments and Methods for Biomedicine

 

Biomedicinskaja i kliničeskaja technika

 • Biomedicinskij inžener
 • Systemnaja integracija processov v zdravoochraneniji

 

Infomatics

 • Design and Programming of Embedded Systems
 • System Programming
 • Computer Security
 • Computer Systems and Networks
 • Web and Sofware Engineering
 • Knowledge Engineering

 

Czech Technical University in Prague-PhD in English

 

Civil Engineering

 • Building and Structural Engineering
 • Building Engineering
 • Environmental Engineering
 • Mathematics in Civil Engineering
 • Physical and Material Engineering
 • Systems Engineering in the Building and Capital Construction
 • Construction Management and Engineering
 • Water Engineering and Water Management

 

Mechanical Engineering

 • Biomechanics
 • Control and Systeme Engineering
 • Design and Process Engineering
 • Enterprise Management and Economics
 • Environmental Engineering
 • Machines and Equipment for Transportation
 • Manufacturing Technology
 • Materials Engineering
 • Mechanics of Solids, Deformable Bodies and Continua
 • Power Engineering
 • Thermomechanics and Fluid Mechanics
 • Mathematical and Physical Engineering

 

Logistics

 • Transportation Logistics

 

Biomedical and Clinical Technology

 • Biomedical and Clinical Technology

 

Informatics

 • no study field

 

Engineering Informatics

 • Engineering Informatics of Transportation and Communication

Geodesy and Cartography

 • Geodesy and Cartography

 

Electrical Engineering and Information Technology

 • Acoustics
 • Electrical Machines, Apparaatus and Drives
 • Electrical Power Engineeering
 • Radioelectronics
 • Plasma Physics
 • Information Science and Computer Drives
 • Measurement and Instrumentation
 • Electrotechnology and Materials
 • Electronics
 • Electrical Engineering Theory
 • Control Engineering and Robotics
 • Artificial Inteligence and Biocybernetics
 • Telecommunication engineering
 • Physical Engineering
 • Nuclear Chemistry
 • Nuclear Engineering
 • Radiological Physics
 • Mathematical Engineering

 

Architecture and Urbanism

 • Architecture-Theory and Design
 • Urban Design and Spatial Planning
 • History of Architecture and Monument Conservation
 • Architecture, Building and Technology

 

Technology in Transportation and Telecommunications

 • Technology and Mnagement in Transportation and Telecommunications
 • Transportation Systems and Technology
 • Air Traffic Control and Management
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.