مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Delft university of Technology-Bachelor

 

 • Aerospace Engineering
 • Applied Earth Sciences
 • Architecture
 • Civil Engineering
 • Electrical Engineering
 • Industrial Design Engineering
 • Clinical Technology
 • Life Science & Technology
 • Marine Technology
 • Molecular Science & Technology
 • Nanobiology
 • Systems Engineering, Policy Analysis & Management
 • Computer Science
 • Applied Physics
 • Applied Mathematics
 • Mechanical Engineering

 

Delft university of Technology-Master

 

Aerospace

 • MSc Aerospace Engineering
 • Track: Aerodynamics & Wind Energy
 • Track: Aerospace Structures & Materials
 • Track: Control & Operations
 • Track: EWEM: Rotor Design
 • Track: Flight Performance and Propulsion
 • Track: Geoscience and Remote Sensing
 • Track: Space Flight

 

Information Technology | Information Engineering

 • EIT Master ICT Innovation
 • MSc Computer Engineering
 • MSc Computer Science
 • MSc Embedded Systems
 • MSc Geomatics
 • Track: Data Science & Technology
 • Track: Imaging Physics (ImPhys)
 • Track: Microelectronics
 • Track: Science Education
 • Track: Software Technology
 • Track: Telecommunications & Sensing Systems

 

Physics

 • MSc Applied Earth Sciences
 • MSc Applied Physics
 • MSc BioMedical Engineering
 • MSc Systems & Control
 • Track: Bionanoscience
 • Track: Quantum Nanoscience
 • Track: Radiation Science and Technology
 • Track: Science Education
 • Track: Transport Phenomena and Fluid Flow

 

Medical | Biomedical | Medisign

 • MSc BioMedical Engineering
 • MSc Design for Interaction
 • MSc Integrated Product Design
 • MSc Materials Science & Engineering
 • MSc Technical Medicine
 • Track: BioMechanical Design
 • Track: Imaging Physics (ImPhys)

 

Earth Resources | Geography

 • MSc Geomatics
 • MSc Science Geographical Information Management
 • Track: Applied Geophysics
 • Track: Environmental Engineering
 • Track: Geo-Engineering
 • Track: Geo-Resource Engineering
 • Track: Geoscience and Remote Sensing
 • Track: Petroleum Engineering and Geosciences
 • Track: Space Flight
 • Track: Telecommunications & Sensing Systems
 • Track: Water Management

 

Civil | Coastal Engineering

 • MSc Coastal and Marine Engineering and Management
 • MSc Construction Management and Engineering
 • MSc Geomatics
 • MSc Metropolitan Analysis, Design and Engineering
 • MSc Offshore & Dredging Engineering
 • Track: Design, Production and Operation
 • Track: Environmental Engineering
 • Track: Geo-Engineering
 • Track: Geoscience and Remote Sensing
 • Track: Hydraulic Engineering
 • Track: Science
 • Track: Structural Engineering
 • Track: Transport & Planning
 • Track: Water Management

 

Chemical | Biochemical | Process Engineering

 • MSc Chemical Engineering
 • MSc Industrial Ecology
 • MSc Life, Science and Technology
 • Track: Chemical Product Engineering
 • Track: Nuclear Science and Engineering
 • Track: Process Engineering
 • Track: Science Education

 

Transport, Infrastructure & Logistics

 • MSc Construction Management and Engineering
 • MSc Metropolitan Analysis, Design and Engineering
 • MSc Transport, Infrastructure and Logistics
 • Track: Aerospace Structures & Materials
 • Track: Data Science & Technology
 • Track: Structural Engineering
 • Track: Transport & Planning
 • Track: Transport Engineering and logistics
 • Track: Vehicle Engineering

Mechanical

 • MSc BioMedical Engineering
 • MSc Systems & Control
 • Track: BioMechanical Design
 • Track: Control & Operations
 • Track: Energy & Process Technology
 • Track: Transport Engineering and logistics
 • Track: Vehicle Engineering

 

Mathematics

 • MSc Applied Mathematics
 • Track: Science Education

 

Materials

 • MSc Materials Science & Engineering
 • Track: Chemical Product Engineering
 • Track: Control & Operations
 • Track: Geo-Resource Engineering
 • Track: Science
 • Track: Structural Engineering
 • Track: Vehicle Engineering

 

Maritime

 • MSc Offshore & Dredging Engineering
 • Track: Design, Production and Operation
 • Track: Science

 

Management, Technology & Policy

 • MSc Construction Management and Engineering
 • MSc Engineering and Policy Analysis
 • MSc Industrial Ecology
 • MSc Management of Technology
 • MSc Systems Engineering, Policy Analysis and Management
 • Track: Data Science & Technology
 • Track: Flight Performance and Propulsion

 

Industrial Design | Automotive

 • MSc Design for Interaction
 • MSc Integrated Product Design
 • MSc Strategic Product Design
 • Track: BioMechanical Design

 

Architecture | Built Environment | Construction

 • MSc Architecture, Urbanism and Building Sciences
 • MSc Construction Management and Engineering
 • MSc Geomatics
 • MSc Metropolitan Analysis, Design and Engineering
 • Track: Architecture
 • Track: Building Engineering
 • Track: Building Technology
 • Track: Landscape Architecture
 • Track: Management in the Built Environment
 • Track: Urbanism
 • Track: Water Management

 

Environment

 • MSc Geomatics
 • MSc Industrial Ecology
 • MSc Sustainable Energy Technology
 • Track: Energy & Process Technology
 • Track: Environmental Engineering
 • Track: Transport Phenomena and Fluid Flow

 

Energy

 • MSc Applied Physics
 • MSc Chemical Engineering
 • MSc Erasmus Mundus European Wind
 • MSc Sustainable Energy Technology
 • Track: Aerodynamics & Wind Energy
 • Track: Electrical Power Engineering
 • Track: Energy & Process Technology

 

Electrical | Electronic

 • MSc BioMedical Engineering
 • MSc Computer Engineering
 • MSc Embedded Systems
 • MSc Erasmus Mundus European Wind
 • MSc Systems & Control
 • Track: Electrical Power Engineering
 • Track: Microelectronics
 • Track: Signals & Systems
 • Track: Telecommunications & Sensing Systems

 

Education | Science Communication

 • MSc Science Education and Communication
 • Track: Science Communication
 • Track: Science Education

 

Biotechnology | Life Science & Technology

 • MSc Life, Science and Technology

 

Delft university of Technology-PhD

 

 • https://www.tudelft.nl/en/about-tu-delft/working-at-tu-delft/search-jobs/
 
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.