مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
VIA University college 6356 --- --- --- --- --- --- ---
IT University of Copenhagen 1185 --- --- --- --- --- --- 1668
Royal School of Library and Information Science --- --- --- --- --- --- --- 7031
Roskilde Universitet Center (Roskilde University) 1094 --- --- --- --- 1287 --- 1859
Den Kongelige Veterinaer OG Landbohoejskole (Royal Veterinary and Agricultural University) --- --- --- --- --- --- --- ---
Handelshojskolen i Kobenhavns (Copenhagen Business School) 801 201-250 --- --- --- --- --- 1204
Handelshøjskolen i Åarhus (The Aarhus School of Business and social sciences) --- --- --- --- --- --- --- ---
Det Kgl. Danske Kunstakademi (The Royal Danish Academy of Fine Arts) 10353 --- --- --- --- --- 701+ 6283
Danmarks Laererhojskole (Royal Danish School of Educational Sciences) --- --- --- --- --- --- --- ---
Arkitektskolen i Åarhus (The Aarhus School Architecture) 8482 --- --- --- --- --- --- 6814
Aalborg Universitet (Aalborg University) 340 201-250 544 201-300 534 486 356 550
University of Southern Denmark 414 301-350 328 301-400 378 396 361 711
Kobenhavns Universitet (University of Copenhagen) 93 82 30 30 69 16 69 251
Danmarks Tekniske Universitet (Technical University of Denmark) 176 167 183 151-200 168 152 112 427
Aarhus Universitet (University of Aarhus) 134 106 122 65 110 65 107 357