مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Heriot-watt University-Bachelor

 

Computer Science

 • Information Systems (Interaction Design)
 • Information Systems (Internet Systems)
 • Information Systems (Management)
 • Information Systems and Diploma in Industrial Training
 • Software Engineering
 • Computer Science
 • Computer Science (Artificial Intelligence)
 • Computer Science (Games Programming)
 • Computer Science (Software Engineering)
 • Computer Science and Diploma in Industrial Training
 • Computer Systems
 • Computer Systems (Games Programming)
 • Computer Systems and Diploma in Industrial Training
 • Information Systems

 

Combined Studies

 • Combined Studies
 • Engineering

 

Construction Project Management and Quantity Surveying

 • Construction Project Management
 • Quantity Surveying

 

Economics

 • Economics
 • Economics and Accountancy
 • Economics and Business Law
 • Economics and Business Management
 • Economics and Finance
 • Economics and Marketing

 

Electrical, Electronic and Computing Engineering

 • Computing and Electronics
 • Electrical and Electronic Engineering
 • Electrical Power and Energy
 • Robotics, Autonomous and Interactive Systems

 

Languages and Intercultural Studies

 • Applied Languages and Translating (French/British Sign Language)
 • Applied Languages and Translating (French/German)
 • Applied Languages and Translating (French/Spanish)
 • Applied Languages and Translating (German/ Spanish)
 • Applied Languages and Translating (German/British Sign Language)
 • Applied Languages and Translating (Spanish/British Sign Language)
 • British Sign Language (Interpreting, Translating and Applied Language Studies), MA (Hons)
 • French and Applied Language Studies
 • German and Applied Language Studies
 • International Business Management and Languages: Chinese as Main Language, MA (Hons)
 • International Business Management and Languages: French as Main Language, MA (Hons)
 • International Business Management and Languages: German as Main Language, MA (Hons)
 • International Business Management and Languages: Spanish as Main Language, MA (Hons)
 • Languages (Interpreting and Translating) (French/British Sign Language), MA (Hons)
 • Languages (Interpreting and Translating) (French/German), MA (Hons)
 • Languages (Interpreting and Translating) (French/Spanish)
 • Languages (Interpreting and Translating) (German/Spanish)
 • Spanish and Applied Language Studies
 • Languages (Interpreting and Translating) (Spanish/British Sign Language), MA (Hons)

 

Mathematics

 • Mathematical, Statistical and Actuarial Sciences
 • Mathematics
 • Mathematics and Computer Science
 • Mathematics with Computer Science
 • Mathematics with Finance
 • Mathematics with Finance and Diploma in Industrial Training
 • Mathematics with French
 • Mathematics with German
 • Mathematics with Physics
 • Mathematics with Spanish
 • Mathematics with Statistics
 • Mathematical, Statistical and Actuarial Sciences and Diploma in Industrial Training, BSc (Hons)

 

Mechanical Engineering

 • Mechanical Engineering
 • Mechanical Engineering and Energy Engineering

 

Physics

 • Chemical Physics
 • Engineering Physics
 • Mathematical Physics
 • Nanoscience
 • Physics
 • Physics with Energy Science and Technology

Psychology

 • Psychology
 • Psychology (Applied)
 • Psychology with Management

 

Textiles and Design

 • Design for Textiles (Fashion, Interior, Art)
 • Fashion
 • Fashion Communication
 • Fashion Marketing and Retailing
 • Fashion Menswear
 • Fashion Technology
 • Fashion Womenswear
 • Interior Design

 

Urban Studies

 • Geography, Society and Environment
 • Urban Planning and Property Development

 

Civil Engineering and Structural Engineering

 • Civil Engineering
 • Civil Engineering with International Studies
 • Structural Engineering
 • Structural Engineering with Architectural Design
 • Structural Engineering with International Studies

 

Chemistry

 • Chemistry
 • Chemistry with a European Language
 • Chemistry with a year in Australia
 • Chemistry with a Year in Europe
 • Chemistry with a Year in North America
 • Chemistry with Biochemistry
 • Chemistry with Computational Chemistry
 • Chemistry with Industrial Experience
 • Chemistry With Materials
 • Chemistry With Materials
 • Chemistry with Nanotechnology
 • Chemistry with Pharmaceutical Chemistry
 • Chemistry with Pharmaceutical Chemistry

 

Chemical Engineering

 • Chemical Engineering
 • Chemical Engineering and Diploma in Industrial Training
 • Chemical Engineering with Energy Engineering
 • Chemical Engineering with Energy Engineering with Diploma in Industrial Training, MEng with DIT
 • Chemical Engineering with Oil and Gas Technology
 • Chemical Engineering with Oil and Gas Technology with Diploma in Industrial Training, MEng with DIT
 • Chemical Engineering with Pharmaceutical Chemistry
 • Chemical Engineering with Pharmaceutical Chemistry with Diploma in Industrial Training, MEng with DIT

 

Business Management

 • Bachelor of Business Administration
 • International Business Management
 • International Business Management with Business Law
 • International Business Management with Enterprise
 • International Business Management with Human Resource Management
 • International Business Management with Marketing
 • International Business Management with Year Abroad

 

Biology

 • Biological Sciences
 • Biological Sciences (Cell and Molecular Biology)
 • Biological Sciences (Food and Beverage Science)
 • Biological Sciences (Human Health)
 • Biological Sciences (Microbiology)
 • Brewing and Distilling
 • Marine Biology

 

Architectural Engineering

 • Architectural Engineering
 • Architectural Engineering with International Studies

 

Actuarial Mathematics and Statistics

 • Actuarial Science
 • Actuarial Science and Diploma in Industrial Training
 • Financial Mathematics
 • Statistical Modelling

 

Accountancy and Finance

 • Accountancy and Business Law
 • Accountancy and Finance
 • Business and Finance
 • Finance
 • Finance and Business Law

 

Heriot-watt University-Postgraduate taught

 

Accounting

 • International Accounting and Environmental Economics
 • International Accounting and Finance
 • International Accounting and Management
 • Strategy and International Management Accounting

 

Actuarial Mathematics and Statistics

 • Actuarial Management
 • Actuarial Science
 • Actuarial Science and Management
 • Financial Mathematics
 • Quantitative Financial Engineering
 • Quantitative Financial Risk Management

 

Brewing and Distilling

 • Brewing and Distilling
 • Food and Beverage Science

 

Building, Planning and Urban Design

 • Building Services Engineering
 • Interior Architecture and Design
 • Real Estate and Planning
 • Sustainable Building Design
 • Sustainable Urban Management
 • Urban and Regional Planning
 • Urban Strategies and Design

 

Business Management

 • International Business Management with Finance
 • International Business Management with HRM
 • International Business Management with Logistics
 • International Business Management with Marketing
 • International Business Management with Performance Management
 • International Business Management with Project Management
 • International Business Management with Sustainability Management
 • International Business Management with Tourism
 • Master of Business Administration
 • MBA with Specialism in Human Resource Management
 • MBA with Specialism in Marketing
 • MBA with Specialism in Strategic Planning
 • Tourism and Heritage Management

 

Civil/Safety/Water Engineering

 • Civil Engineering and Construction Management
 • Structural and Foundation Engineering
 • Sustainability Engineering
 • Water and Environmental Management

 

Computer Science

 • Artificial Intelligence
 • Artificial Intelligence with Speech and Multimodal Interaction
 • Business Information Management
 • Computational Mathematics
 • Computer Systems Management
 • Data Science
 • Information Technology (Business)
 • Information Technology (Graduate Diploma)
 • Information Technology (Software Systems)
 • Network Security
 • Software Engineering

 

Construction Management and Surveying

 • Commercial Management and Quantity Surveying
 • Construction Project Management

 

Economics

 • Economics, Banking and Finance
 • Energy and Economics
 • International Finance and Economic Development

 

Psychology

 • Business Psychology
 • International Marketing Management with Consumer Psychology

 

Real Estate

 • Real Estate and Planning
 • Real Estate Investment and Finance
 • Real Estate Management and Development

 

Robotics

 • Artificial Intelligence
 • Artificial Intelligence with Speech and Multimodal Interaction
 • Robotics, Autonomous and Interactive Systems
 • Vision Image & Robotics (VIBOT) (Erasmus Mundus)

 

Sensors, Signals and Systems

 • Embedded Systems
 • Mobile Communications
 • Smart Systems Integration (Erasmus Mundus)

 

Mathematics

 • Applied Mathematical Sciences
 • Applied Mathematical Sciences with Biological and Ecological Modelling MSc/Diploma, MSc/Diploma
 • Applied Mathematical Sciences with Climate Change Impacts Modelling
 • Computational Mathematics
 • Graduate Certificate in the Mathematical Sciences
 • Mathematical Biology, Ecology and Medicine
 • Mathematics
 • Quantitative Finance and Mathematics

 

Mechanical, Process and Energy Engineering

 • Advanced Mechanical Engineering
 • Sustainability Engineering

Energy and Renewables

 • Climate Change: Impacts and Mitigation
 • Climate Change: Managing the Marine Environment
 • Energy
 • Marine Biodiversity and Biotechnology
 • Marine Renewable Energy
 • Marine Resource Development and Protection
 • Marine Science
 • Oil and Gas Technology
 • Renewable Energy and Distributed Generation
 • Renewable Energy Development (RED)
 • Renewable Energy Engineering
 • Smart Grid Demand Management

 

Fashion, Textiles and Design

 • Ethics in Fashion (Communication, Consumerism and Sustainability)
 • Fashion and Textiles Design
 • Fashion and Textiles Management
 • Interior Architecture and Design
 • International Fashion Marketing
 • Knitwear (Design, Heritage and Production)

 

Finance

 • Finance
 • Finance and Management
 • International Banking and Finance
 • International Finance and Corporate Accountability
 • International Finance and Environmental Economics
 • Investment Management

 

Food Science, Health and Nutrition

 • Biotechnology
 • Brewing and Distilling
 • Food and Beverage Science
 • Food Science and Nutrition
 • Food Science, Safety and Health
 • Human Health and Disease

 

Geoscience

 • Applied Petroleum Geoscience
 • Reservoir Evaluation and Management

 

Intercultural Communication

 • International Management and Business Communication

 

Interpreting and Translating

 • Arabic-English Interpreting and Translating
 • Arabic-English Translating
 • Chinese-English Interpreting and Translating
 • Chinese-English Translating
 • Interpreting
 • Interpreting and Translating
 • Sign Language Interpreting (EUMASLI)
 • Translating
 • Translating for Business

 

Leadership and Organisational Performance

 • Business Strategy, Leadership and Change
 • European Master in Strategic Project Management (MSPME)
 • Lean Six Sigma for Operational Excellence
 • Management and Leadership in Sports Business
 • Management and Leadership in Sports Performance
 • Managing Business Performance
 • Operations Management
 • Strategic Project Management

 

Logistics and Supply Chain Management

 • Logistics and Supply Chain Management
 • Logistics and Supply Chain Management with Business Performance
 • Logistics and Supply Chain Management with Lean Six Sigma
 • Logistics and Supply Chain Management with Marketing
 • Logistics and Supply Chain Management with Shipping and Port…
 • Logistics with Green and Sustainable Supply Chain Management

 

Marine, Environment and Climate Change

 • Biotechnology
 • Climate Change: Impacts and Mitigation
 • Climate Change: Managing the Marine Environment
 • Integrative Marine Data Skills
 • Marine Biodiversity and Biotechnology
 • Marine Planning for Sustainable Development
 • Marine Renewable Energy
 • Marine Resource Development and Protection
 • Marine Resource Management (MRM)
 • Marine Science
 • Renewable Energy Development (RED)

 

Marketing Management

 • International Fashion Marketing
 • International Marketing Management
 • International Marketing Management with Consumer Psychology
 • International Marketing Management with Digital Marketing
 • International Marketing Management with Sustainability
 • International Marketing Management with Tourism
 • Logistics and Supply Chain Management with Marketing

 

Petroleum Engineering

 • Applied Petroleum Geoscience
 • Oil and Gas Technology
 • Petroleum Engineering
 • Reservoir Evaluation and Management

 

Photonics and Quantum Sciences

 • Photonics and Optoelectronic Devices

 

Heriot-watt University-Postgraduate research

 

Accounting

 • Accounting

 

Actuarial Mathematics and Statistics

 • Actuarial and Financial Mathematics
 • Theoretical and Applied Probability
 • Theoretical and Applied Statistics

 

Biological Chemistry, Biophysics and Bioengineering

 • Institute of Biological Chemistry, Biophysics and Bioengineering

 

Brewing and Distilling

 • Cereal Science
 • International Centre for Brewing and Distilling (ICBD)
 • Yeast Research

 

Building, Planning and Urban Design

 • Acoustics and Noise Control
 • Construction Management and Innovation
 • Eco-housing
 • Health and Wellbeing in the Built Environment
 • Sustainability and Carbon Management
 • Sustainable Materials
 • Sustainable Transport
 • Urban Design and Planning
 • Urban Energy
 • Water Conservation and Drainage

 

Chemical Sciences

 • Institute of Chemical Sciences
 • Oilfield Chemistry

 

Civil/Safety/Water Engineering

 • Civil Engineering Materials
 • Geomechanics
 • High Speed Railways
 • Structures
 • Systems, Sustainability and Society
 • Water Conservation and Drainage
 • Water Management

 

Economics

 • Economics

 

Energy and Renewables

 • Centre for Marine Biodiversity and Biotechnology

 

Psychology

 • Applied Psychology Research

 

Real Estate

 • Affordability, Housing Markets and Private Renting
 • Commercial Property Markets
 • Comparative Housing and Urban Research
 • Diversity/Black and Minority Ethnic Communities
 • Homelessness and Social Exclusion
 • Housing Design, Development and Regeneration
 • Housing Policy, Housing Management and Governance
 • Neighbourhoods and Deprivation

 

Robotics

 • Affective Autonomous Agents
 • Artificial Intelligence
 • Human Robot Interaction
 • Intelligent Systems Laboratory
 • Natural Language Processing
 • Robotics

 

Sensors, Signals and Systems

 • Institute of Sensors, Signals and Systems

 

Photonics and Quantum Sciences

 • Institute of Photonics and Quantum Sciences

Computer Science

 • Advanced Computer Science
 • Artificial Intelligence
 • Biologically-inspired Computing
 • Intelligent Systems Laboratory
 • Natural Language Processing
 • Parallel and Distributed Systems
 • Pervasive and Ubiquitous Computing
 • Speech Technology

 

Fashion, Textiles and Design

 • Colour Science and Technology
 • Practice-Based Design
 • Textile Design and Clothing Manufacture
 • Textile Science and Technology

 

Finance

 • Finance

 

Food Science, Health and Nutrition

 • Food and Nutrition
 • Health and Exercise
 • Health and Wellbeing in the Built Environment
 • Microbial Physiology
 • Nano-Safety Research
 • Work and Wellbeing

 

Geoscience

 • Applied Geoscience
 • Carbon Capture and Storage (CCS)
 • Estuary and Coastal Geosciences
 • Flow Assurance and Scale Team (FAST)
 • Geomaterials
 • Reservoir Geophysics

 

Intercultural Communication

 • Intercultural Research

 

Interpreting and Translating

 • Translation and Interpreting

 

Leadership and Organisational Performance

 • Work and Wellbeing

 

Logistics and Supply Chain Management

 • Logistics

 

Marine, Environment and Climate Change

 • Centre for Marine Biodiversity and Biotechnology
 • International Centre for Island Technology - The Orkney Campus

 

Mathematics

 • Algebra, Geometry and Topology
 • Analysis and Differential Equations
 • Computational Maths
 • Differential Equations
 • Mathematical Biology
 • Mathematical Physics
 • Numerical Analysis and Scientific Computation

 

Mechanical, Process and Energy Engineering

 • Institute of Mechanical, Process and Energy Engineering

 

Petroleum Engineering

 • Carbonate Reservoirs
 • Centre for Enhanced Oil Recovery and CO2 Solutions
 • Hydrates and PVT
 • Oil and Gas Innovation
 • Oilfield Chemistry
 • Pore-Scale Modelling
 • Production Engineering and Technology
 • Uncertainty Quantification

 

Heriot-watt University-PhD

 

Accounting

 • Accounting

 

Actuarial Mathematics and Statistics

 • Theoretical and Applied Statistics
 • Theoretical and Applied Probability
 • Actuarial and Financial Mathematics

 

Biological Chemistry, Biophysics and Bioengineering

 • Institute of Biological Chemistry, Biophysics and Bioengineering

 

Building, Planning and Urban Design

 • Acoustics and Noise Control
 • Sustainability and Carbon Management
 • Urban Design and Planning
 • Construction Management and Innovation
 • Urban Strategies and Design
 • Water Conservation and Drainage

 

Business Management

 • MBA with Specialism in Human Resource Management

 

Chemical Sciences

 • Institute of Chemical Sciences

 

Civil/Safety/Water Engineering

 • Structures
 • Civil Engineering and Construction Management
 • Water Conservation and Drainage

 

Computer Science

 • Parallel and Distributed Systems
 • Biologically-inspired Computing
 • Dependable Computing and Foundations
 • Computer Games and Interactive Narrative
 • Pervasive and Ubiquitous Computing
 • Intelligent Systems Laboratory
 • Artificial Intelligence
 • Natural Language Processing
 • Speech Technology
 • Information Technology (Business)

 

Economics

 • Economics

 

Psychology

 • Applied Psychology Research

 

Robotics

 • Affective Autonomous Agents
 • Intelligent Systems Laboratory
 • Artificial Intelligence
 • Robotics
 • Natural Language Processing
 • Human Robot Interaction

 

Sensors, Signals and Systems

 • Institute of Sensors, Signals and Systems

Energy and Renewables

 • Centre for Marine Biodiversity and Biotechnology
 • Renewable Energy Engineering
 • Climate Change: Impacts and Mitigation
 • Oil and Gas Technology
 • Renewable Energy Development (RED)

 

Fashion, Textiles and Design

 • Colour Science and Technology
 • Practice-Based Design
 • Textile Design and Clothing Manufacture
 • Textile Science and Technology
 • Fashion and Textiles Management

 

Finance

 • Finance

 

Food Science, Health and Nutrition

 • Health and Exercise

 

Geoscience

 • Reservoir Evaluation and Management

 

Intercultural Communication

 • Intercultural Research

 

Interpreting and Translating

 • Translation and Interpreting
 • Arabic-English Translating

 

Logistics and Supply Chain Management

 • Logistics

 

Marine, Environment and Climate Change

 • Centre for Marine Biodiversity and Biotechnology
 • Climate Change: Impacts and Mitigation
 • Renewable Energy Development (RED)

 

Mathematics

 • Computational Maths
 • Analysis and Differential Equations
 • Algebra, Geometry and Topology
 • Mathematical Biology

 

Mechanical Engineering

 • Mechanical Engineering

 

Mechanical, Process and Energy Engineering

 • Institute of Mechanical, Process and Energy Engineering

 

Petroleum Engineering

 • Centre for Enhanced Oil Recovery and CO2 Solutions
 • Production Engineering and Technology
 • Carbonate Reservoirs
 • Petroleum Engineering
 • Oil and Gas Technology
 • Reservoir Evaluation and Management

 

Photonics and Quantum Sciences

 • Institute of Photonics and Quantum Sciences
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.