مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Imperial College London-Bachelor

 

Aeronautics

 • Aeronautical Engineering
 • Aeronautical Engineering with a Year Abroad
 • Aeronautical Engineering with a Year in Industry
 • Aeronautics with Spacecraft Engineering

 

Bioengineering

 • Biomedical Engineering
 • Biomedical Engineering with a Year Abroad
 • Biomedical Engineering with a Year in Industry
 • Molecular Bioengineering

 

Biomedical Science

 • Medical Biosciences
 • Medical Biosciences with Management

 

Chemical Engineering

 • Chemical Engineering
 • Chemical Engineering with a Year Abroad
 • Chemical with Nuclear Engineering

 

Chemistry

 • Chemistry
 • Chemistry with a Year in Industry
 • Chemistry with French for Science
 • Chemistry with German for Science
 • Chemistry with Management
 • Chemistry with Management and a Year in Industry
 • Chemistry with Medicinal Chemistry
 • Chemistry with Medicinal Chemistry and a Year in Industry
 • Chemistry with Molecular Physics
 • Chemistry with Molecular Physics and a Year in Industry
 • Chemistry with Research Abroad
 • Chemistry with Research Abroad and a Year in Industry
 • Chemistry with Spanish for Science

 

Civil and Environmental Engineering

 • Civil Engineering
 • Civil Engineering with a Year Abroad

 

Computing

 • Computing (Artificial Intelligence)
 • Computing
 • Computing (Computation in Biology and Medicine)
 • Computing (Computational Management)
 • Computing (Games, Vision, Interaction)
 • Computing (International Programme of Study)
 • Computing (Software Engineering)
 • Mathematics and Computer Science
 • Mathematics and Computer Science (Computational Statistics)
 • Mathematics and Computer Science
 • Mathematics and Computer Science (Pure Maths and Computational Logic)

 

Earth Science and Engineering

 • Geology
 • Geology and Geophysics
 • Geology with a Year Abroad
 • Geophysics
 • Geophysics with a Year Abroad
 • Petroleum Geoscience

 

School of Medicine

 • Medicine (Lee Kong Chian School of Medicine, Singapore)
 • Medicine
 • Medicine (Graduate entry)

Electrical and Electronic Engineering

 • Electrical and Electronic Engineering
 • Electrical and Electronic Engineering with a Year Abroad
 • Electrical and Electronic Engineering with Management
 • Electronic and Information Engineering
 • Electronic and Information Engineering with a Year Abroad

 

Life Sciences

 • Biochemistry
 • Biochemistry with a Year in Industry/Research
 • Biochemistry with French for Science
 • Biochemistry with German for Science
 • Biochemistry with Management
 • Biochemistry with Management and a Year in Industry/Research
 • Biochemistry with Research Abroad
 • Biochemistry with Spanish for Science
 • Biological Sciences
 • Biological Sciences with a Year in Industry/Research
 • Biological Sciences with French for Science
 • Biological Sciences with German for Science
 • Biological Sciences with Management
 • Biological Sciences with Management and a Year in Industry/Research
 • Biological Sciences with Research Abroad
 • Biological Sciences with Spanish for Science
 • Biotechnology
 • Biotechnology with a Year in Industry/Research
 • Biotechnology with French for Science
 • Biotechnology with German for Science
 • Biotechnology with Management
 • Biotechnology with Management with a Year in Industry/Research
 • Biotechnology with Research Abroad
 • Biotechnology with Spanish for Science
 • Ecology and Environmental Biology
 • Microbiology

 

Materials

 • Biomaterials and Tissue Engineering
 • Materials Science and Engineering
 • Materials with Management
 • Materials with Nuclear Engineering

 

Mathematics

 • Mathematics
 • Mathematics (Pure Mathematics)
 • Mathematics with a Year in Europe
 • Mathematics with Applied Mathematics/Mathematical Physics
 • Mathematics with Education
 • Mathematics with Mathematical Computation
 • Mathematics with Statistics
 • Mathematics with Statistics for Finance
 • Mathematics, Optimisation and Statistics

 

Mechanical Engineering

 • Mechanical Engineering
 • Mechanical Engineering with a Year Abroad
 • Mechanical Engineering with a Year in Industry
 • Mechanical Engineering with a Year in Industry and a Year Abroad
 • Mechanical Engineering with Nuclear Engineering and a Year in Industry
 • Mechanical with Nuclear Engineering

 

Physics

 • Physics
 • Physics and Music Performance
 • Physics with a Year in Europe
 • Physics with Science Education
 • Physics with Theoretical Physics

 

Dyson School of Design Engineering

 • Design Engineering

 

Imperial College London-Master

 

Aeronautics

 • Advanced Aeronautical Engineering
 • Advanced Computational Methods for Aeronautics, Flow Management and Fluid-Structure Interaction
 • Composites: the Science, Technology and Engineering Application of Advanced Composites
 • Fluid Dynamics Across Scales

 

Bioengineering

 • Bioengineering
 • Biomedical Engineering
 • Human and Biological Robotics
 • Medical Device Design and Entrepreneurship
 • Neurotechnology

 

Imperial College Business School

 • Business Analytics
 • Climate Change, Management & Finance
 • Economics and Strategy for Business
 • Finance
 • Finance and Accounting
 • MBA
 • Innovation, Entrepreneurship and Management
 • International Health Management
 • Investment and Wealth Management
 • Management
 • MBA (Executive)
 • MBA (Global Online)
 • MBA (Weekend)
 • Risk Management and Financial Engineering
 • Strategic Marketing

 

Chemical Engineering

 • Advanced Chemical Engineering
 • Advanced Chemical Engineering with Biotechnology
 • Advanced Chemical Engineering with Process Systems Engineering
 • Advanced Chemical Engineering with Structured Product Engineering
 • Molecular Science and Engineering
 • Process Automation, Instrumentation and Control

 

Chemistry

 • Bioimaging Sciences
 • Catalysis: Chemistry and Engineering
 • Chemical Biology: Multidisciplinary Physical Scientists for Next Generation Biological, Biomedical and Pharmaceutical Research and Development
 • Drug Discovery and Development: Multidisciplinary Science for Next Generation Therapeutics
 • Green Chemistry, Energy and the Environment
 • Nanomaterials
 • Plant Chemical Biology: Multidisciplinary Research for Next Generation Agri-Sciences

 

Civil and Environmental Engineering

 • Concrete Structures
 • Concrete Structures and Business Management
 • Earthquake Engineering
 • Engineering Fluid Mechanics for the Offshore, Coastal and Built Environments
 • Environmental Engineering
 • Environmental Engineering and Business Management
 • Environmental Engineering and Sustainable Development
 • General Structural Engineering
 • Hydrology and Business Management
 • Hydrology and Sustainable Development
 • Hydrology and Water Resources Management
 • Soil Mechanics
 • Soil Mechanics and Business Management
 • Soil Mechanics and Engineering Seismology
 • Soil Mechanics and Environmental Geotechnics
 • Soil Mechanics and Sustainable Development
 • Structural Steel Design
 • Structural Steel Design and Business Management
 • Transport
 • Transport and Business Management
 • Transport and Sustainable Development

 

Computing

 • Advanced Computing
 • Computing (Artificial Intelligence)
 • Computing (Computational Management)
 • Computing (Machine Learning)
 • Computing (Security and Reliability)
 • Computing (Software Engineering)
 • Computing (Visual Computing and Robotics)
 • Computing Science

 

Dyson School of Design Engineering

 • Global Innovation Design
 • Innovation Design Engineering

 

Earth Science and Engineering

 • Metals and Energy Finance
 • Petroleum Engineering
 • Petroleum Geoscience

 

National Heart and Lung Institute

 • Cardiorespiratory Nursing
 • Genes, Drugs and Stem Cells - Novel Therapies (formerly titled Advanced Therapeutic Strategies)
 • Genomic Medicine
 • Medical Ultrasound
 • Innovations in Cardiological Science
 • Preventive Cardiology

Electrical and Electronic Engineering

 • Analogue and Digital Integrated Circuit Design
 • Communications and Signal Processing
 • Control Systems
 • Future Power Networks

 

Centre for Environmental Policy

 • Environmental Technology
 • Sustainable Retirement Investment and Management

 

Life Sciences

 • Applied Biosciences and Biotechnology
 • Bioinformatics and Theoretical Systems Biology
 • Biosystematics
 • Computational Methods in Ecology and Evolution
 • Conservation Science
 • Ecological Applications
 • Ecology, Evolution and Conservation
 • Ecology, Evolution and Conservation Research
 • Ecosystem and Environmental Change
 • Molecular and Cellular Biosciences
 • Molecular Plant and Microbial Sciences
 • Structural Molecular Biology
 • Systems and Synthetic Biology
 • Taxonomy and Biodiversity
 • Tropical Forest Ecology

 

Materials

 • Advanced Materials Science and Engineering
 • Advanced Nuclear Engineering

 

Mathematics

 • Applied Mathematics
 • Mathematics and Finance
 • Pure Mathematics
 • Statistics
 • Stochastic Analysis and Mathematical Finance

 

Mechanical Engineering

 • Advanced Mechanical Engineering
 • Sustainable Energy Futures

 

Medicine

 • Allergy
 • Clinical Research (Diabetes and Obesity)
 • Clinical Research (Human Nutrition)
 • Clinical Research (Human Vaccinology)
 • Clinical Research (Translational Medicine)
 • Experimental Neuroscience
 • Functional Omics
 • Immunology
 • Molecular Biology and Pathology of Viruses
 • Molecular Medicine
 • Paediatrics and Child Health
 • Translational Neuroscience

 

Physics

 • Controlled Quantum Dynamics
 • Optics and Photonics
 • Photonics
 • Physics
 • Physics with Extended Research
 • Physics with Nanophotonics
 • Physics with Shock Physics
 • Plastic Electronic Materials
 • Quantum Engineering
 • Quantum Fields and Fundamental Forces
 • Theory and Simulation of Materials

 

School of Public Health

 • Epidemiology
 • Human Molecular Genetics
 • Public Health

 

Science Communication Unit

 • Science Communication
 • Science Media Production

 

Surgery and Cancer

 • Anaesthetics, Pain Medicine and Intensive Care
 • Bacterial Pathogenesis and Infection
 • Biomedical Research
 • Cancer Biology
 • Cancer Informatics
 • Data Science
 • Epidemiology, Evolution and Control of Infectious Diseases
 • Health Policy
 • Healthcare and Design
 • Medical Robotics and Image-Guided Intervention
 • Microbiome in Health and Disease
 • Molecular Basis of Human Disease
 • Patient Safety
 • Reproductive and Developmental Biology
 • Respiratory and Cardiovascular Science
 • Surgical Innovation

 

Imperial College London-PhD training centres

 

 • Advanced Characterisation of Materials
 • Controlled Quantum Dynamics
 • Fluid Dynamics across Scales
 • High Performance Embedded and Distributed Systems
 • Chemical Biology
 • Mathematics of Planet Earth
 • Mathematics of Planet Earth
 • Mathematics of Planet Earth
 • Plastic Electronic Materials
 • Quantitative Non-Destructive Evaluation
 • Sustainable Civil Engineering
 • Theory and Simulation of Materials

 

Imperial College London-Research opportunities

 

Faculty of Engineering

 • Aeronautics
 • Bioengineering
 • Chemical Engineering
 • Civil and Environmental Engineering
 • Computing
 • School of Design Engineering
 • Earth Science and Engineering
 • Electrical and Electronic Engineering
 • Materials
 • Mechanical Engineering

 

Faculty of Medicine

 • Institute of Clinical Sciences
 • Department of Medicine
 • Faculty of Medicine: Cross-Faculty Research
 • National Heart and Lung Institute
 • School of Public Health
 • Department of Surgery and Cancer

Faculty of Natural Sciences

 • Chemistry
 • Life Sciences
 • Mathematics
 • Physics
 • Centre for Environmental Policy

 

Imperial College Business School

 • Doctoral programme

 

Centres and institutes

 • Energy Futures Lab
 • Grantham Institute – Climate Change and the Environment
 • Institute for Security Science and Technology
 • Institute of Biomedical Engineering
 • Institute of Chemical Biology
 • Institute of Systems and Synthetic Biology
 • Centre for Systems Engineering and Innovation
 • Centre for Languages, Culture and Communication
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.