مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Masaryk University-Bachelor

 

Medicine

 • Physiotherapy

 

Arts

 • English Language and Literature
 • Prehistoric Archaeology of Near East

Education

 • English Language for Education

 

Social Studies

 • International Relations and European Politics

 

Masaryk University-Master

 

Medicine

 • Dentistry
 • General Medicine

 

Informatics

 • Embedded Systems
 • Information Technology Security
 • Service Science, Management and Engineering

 

Social Studies

 • European Governance
 • International Joint Master's Degree in Cultural Sociology
 • Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective

Education

 • Lower Secondary School English
 • Special Education
 • Language Teacher Training

 

Economics and Administration

 • Business Management
 • Economics
 • Finance
 • Public Economics and Administration

 

Arts

 • English Language and Literature
 • Prehistoric Archaeology of Near East

 

Masaryk University-PhD

 

Law

 • Administrative and Environmental Law
 • Civil Law
 • Commercial Law
 • Constitutional Law and Theory of State
 • Criminal Law
 • Financial Law and Financial Science
 • History of the Law and Roman Law
 • International and European Law
 • Labour Law
 • Law Information and Communication Technologies
 • Private International Law
 • Theory of Law

 

Medicine

 • Anatomy, Histology and Embryology
 • Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
 • Bioethics
 • Cardiology
 • Dentistry
 • Dermatovenerology
 • Hematology
 • Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
 • Internal Medicine
 • Medical Biology
 • Medical Biophysics
 • Medical Chemistry and Biochemistry
 • Medical Microbiology and Immunology
 • Medical Pharmacology
 • Neurology
 • Neuroscience
 • Obstetrics and Gynaecology
 • Oncology
 • Ophthalmology
 • Otorinolaryngology
 • Paediatrics
 • Pathology
 • Physiology and Pathological Physiology
 • Psychiatry
 • Radiology
 • Surgery

 

Economics and Administration

 • Business Economy and Management
 • Economic Policy
 • Economics
 • Finance
 • Public Economics

 

Informatics

 • Computer Systems and Technologies
 • Informatics

 

Social Studies

 • Developmental Psychology
 • Environmental Humanities
 • European Studies
 • General Psychology
 • International Relations
 • Political Science
 • Social Policy and Social Work
 • Social Psychology
 • Sociology

 

Sports Studies

 • Kinanthropology

 

Education

 • Didactics of Foreign Language
 • Didactics of Geography
 • Education
 • Language and Literary Communication
 • Musical Theory and Pedagogy
 • Social Education
 • Special Education
 • Theory of Art and Gallery Education

Science

 • Advanced Materials
 • Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies
 • Algebra, Number Theory and Mathematical Logic
 • Analytical Chemistry
 • Animal Physiology
 • Anthropology
 • Biochemistry
 • Biomolecular Chemistry
 • Bio-omics
 • Biophysics
 • Botany
 • Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing
 • Condensed Matter Physics
 • Ecology
 • Ekotoxicology
 • Environmental Chemistry
 • General and Molecular Genetics
 • General Physics
 • General Problems of Mathematics
 • Genomics and Proteomics
 • Geological Sciences
 • Geometry, Topology and Global Analysis
 • Hydrobiology
 • Inorganic Chemistry
 • Materials Chemistry
 • Mathematical Analysis
 • Microbiology
 • Molecular and Cellular Biology
 • Organic Chemistry
 • Parasitology
 • Physical Geography
 • Physical Chemistry
 • Plant Anatomy and Physiology
 • Plasma Physics
 • Probability, Statistics and Mathematical Modelling
 • Regional Geography and Regional Planning
 • Structural Biology
 • Theoretical Physics and Astrophysics
 • Wave and Partical Optics
 • Zoology

 

Arts

 • Aesthetics
 • Ancient History
 • Andragogy
 • Archaeology
 • Auxiliary Historical Sciences
 • Classical Philology
 • Clinical Psychology
 • Czech History
 • Czech Language
 • Czech Literature
 • Education
 • English Linguistics
 • Ethnology
 • General History
 • General Linguistics
 • General Psychology
 • German Language
 • German Literature
 • Indo-European Comparative Linguistics
 • Literature Comparatistics
 • Literatures in English
 • Medieval Latin Language and Literature
 • Modern Greek Language and Literature
 • Modern Greek Philology
 • Musicology
 • Narration Theory
 • Paleoslavic and Slavic Languages
 • Philological Area Studies
 • Philosophy
 • Polish Literature
 • Romance Languages
 • Romance Literatures
 • Russian Language
 • Russian Literature
 • Study of Religions
 • Theory and History of Arts
 • Theory and History of Science
 • Theory and History of Slavic Literatures
 • Theory and History of Theatre, Film and Audio-Visual Culture Studies
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.