مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
Transfergroep Rotteradm --- --- --- --- --- --- --- ---
Stichting Wetenschappelijke opleidingen Twente --- --- --- --- --- --- --- ---
Schouten en Nelissen --- --- --- --- --- --- --- ---
Roosevelt Academy 7803 --- --- --- --- --- --- ---
Pro Education B.V. van de Hogeschool van Amsterdam 14255 --- --- --- --- --- --- ---
Hogeschool van Utrecht, Theo Thijssen Academi --- --- --- --- --- --- --- ---
Business School Nederland (BSN) 13255 --- --- --- --- --- --- ---
Stichting Reformatoresche Leergangen --- --- --- --- --- --- --- ---
Hogeshool Schumann Akademie BV --- --- --- --- --- --- --- ---
Stichting Windesheim 2837 --- --- --- --- --- --- 2679
De Vrije Muziek- Akademie --- --- --- --- --- --- --- ---
De Wittenberg; Chr. Hogeschool en toerustingscentrum 15892 --- --- --- --- --- --- ---
Hogesholen Management Documentaire Informatievoorziening (HMDI) --- --- --- --- --- --- --- ---
Stichting Esperanto bij het Onderwijs --- --- --- --- --- --- --- ---
Stichting Hogeschool West- Nederland voor Vertaler en Tolk 19330 --- --- --- --- --- --- ---
Stichting management opl. Gezondheidszorg Zeeland te Vlissingen --- --- --- --- --- --- --- ---
Evangelische Theologische Hogeschool --- --- --- --- --- --- --- ---
Stichting NBI Hogeschool voor theologie --- --- --- --- --- --- --- ---
ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen 18280 --- --- --- --- --- --- ---
Stichting Stichtse Opleiding Middelbare Akten (SOMA) --- --- --- --- --- --- --- ---
صفحه1 از8