مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

The Norwegian University of Science & Technology-Bachelor

 

 • There are no bachelor programmes taught in English.
 

 

The Norwegian University of Science & Technology-Master

 

Erasmus+: Erasmus Mundus Master's

 • Choreomundus (Master's programme in Dance, Knowledge, Practice and Heritage)
 • Coastal and Marine Engineering and Management
 • Embedded Computing Systems
 • Wind Energy
 • Color in Science and Industry

 

master's programmes

 • Applied Computer Science
 • Aquatic Food Production - Safety and Quality
 • Biology
 • Biotechnology
 • Chemical Engineering
 • Chemistry
 • Childhood Studies
 • Coastal and Marine Engineering and Management
 • Cold Climate Engineering
 • Colour in Informatics and Media Technology
 • Dance Knowledge, Practice and Heritage
 • Dance Studies
 • Development Studies
 • Electric Power Engineering
 • Electronic Systems and Instrumentation
 • Electronic Systems Design
 • Embedded Computing Systems
 • English Linguistics and Language Acquisition
 • Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)
 • Security and Mobile Computing
 • Sustainable Architecture
 • Sustainable Energy
 • Sustainable Manufacturing
 • Telematics - Communication Networks and Networked Services

master's programmes

 • Environmental Engineering
 • Environmental Toxicology and Chemistry
 • Exercise Physiology
 • Fine Art
 • Geotechnics and Geohazards
 • Globalization, Transnationalism and Culture
 • Global Manufacturing Management
 • Hydropower Development
 • Industrial Design
 • Industrial Ecology
 • Information Security
 • Information Systems
 • Innovative Sustainable Energy Engineering
 • Interaction Design
 • Light Metals, Silicon and Ferroalloy Production
 • Marine Coastal Development
 • Marine Technology
 • Maritime Engineering
 • Materials Science and Engineering
 • Mathematical Sciences
 • Molecular Medicine
 • Natural Gas Technology
 • Natural Resources Management
 • Neuroscience
 • Petroleum Engineering
 • Petroleum Geosciences
 • Physics
 • Polymer Technology
 • Project Management
 • Public Health
 • Urban Ecological Planning
 • Wind Energy

 

The Norwegian University of Science & Technology-PhD

 

 • Aesthetics
 • Architecture
 • Audiovisual Media
 • Behaviour and Health
 • Biology
 • Biophysics
 • Biotechnology
 • Chemical Engineering
 • Chemistry
 • Civil and Transport Engineering
 • Computer Science
 • Language and Linguistics
 • Management Accounting and Control
 • Marine Technology
 • Materials Technology
 • Mathematical Sciences
 • Medical Technology
 • Medicine
 • Nautic operations
 • Palliative Care
 • Petroleum Engineering and Applied Geophysics
 • Physics
 • Political Science
 • Production and Quality Engineering
 • Psychology
 • Telematics
 • Economics
 • Education
 • Electric Power Engineering
 • Electronics and Telecommunication
 • Energy and Process Engineering
 • Engineering Cybernetics
 • Engineering Design and Materials
 • Geography
 • Geology and Mineral Resources Engineering
 • Health Sciences
 • History and Culture
 • Hydraulic and Environmental Engineering
 • Industrial Design Engineering
 • Industrial Ecology
 • Industrial Economics and Technology Management
 • Information Security
 • Information Technology
 • Interdisciplinary Child Research
 • Interdisciplinary Cultural Studies
 • Social Anthropology
 • Social Work
 • Sociology
 • Structural Engineering
 • Research on professional work, with special orientation towards teacher education and school practice
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.