مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Polytechnic University of Milan-Bachelor in English

 

 • Architectural Design

 

 

Polytechnic University of Milan-Bachelor in Italy

 

 • Aerospace Engineering
 • Architectural Design
 • Automation Engineering
 • Biomedical Engineering
 • Building and Construction Engineering
 • Electrical Engineering
 • Electronic Engineering
 • Energy Engineering
 • Engineering of Computing Systems
 • Environmental and Land Planning Engineering
 • Fashion Design
 • Urban Planning: Cities, Environment & Landscapes
 • Chemical Engineering
 • Civil and Environmental Engineering
 • Civil Engineering
 • Civil Engineering for Risk Mitigation
 • Communication Design
 • Industrial Production Engineering
 • Interior Design
 • Management and Production Engineering
 • Materials and Nanotechnology Engineering
 • Mathematical Engineering
 • Physics Engineering
 • Product Design
 

 

Polytechnic University of Milan-Master in English

 

 • Aeronautical Engineering
 • Architectural Design and History
 • Architecture - Building Architecture
 • Architecture - Built Environment Interiors
 • Architecture and Urban Design
 • Automation and Control Engineering
 • Biomedical Engineering
 • Building and Architectural Engineering
 • Building Engineering
 • Building Engineering/Architecture
 • Chemical Engineering
 • Civil Engineering
 • Civil Engineering for Risk Mitigation
 • Communication Design
 • Computer Science and Engineering
 • Design & Engineering
 • Design for the Fashion System
 • Digital and Interaction Design
 • Telecommunication Engineering
 • Urban Planning and Policy Design
 • Electrical Engineering
 • Electronics Engineering
 • Energy Engineering
 • Engineering Physics
 • Environmental and Land Planning Engineering
 • Geoinformatics Engineering
 • Integrated Product Design
 • Interior and Spatial Design
 • Landscape Architecture. Land Landscape Heritage
 • Management Engineering
 • Management of Built Environment
 • Materials Engineering and Nanotechnology
 • Mathematical Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Music and Acoustic Engineering
 • Nuclear Engineering
 • Product Service System Design
 • Space Engineering
 • Sustainable Architecture and Landscape Design

 

Polytechnic University of Milan-PhD

 

 • Architecture, Built Environment and Construction Engineering
 • Architectural, Urban and Interior Design
 • Aerospace Engineering
 • Bioengineering
 • Data Analytics and Decision Sciences
 • Design
 • Electrical Engineering
 • Energy and Nuclear Science and Technology
 • Environmental and Infrastructure Engineering
 • Urban Planning, Design, and Policy
 • Industrial Chemistry and Chemical Engineering
 • Information Technology
 • Management Engineering
 • Materials Engineering
 • Mathematical Models and Methods in Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Physics
 • Preservation of the Architectural Heritage
 • Structural Seismic and Geotechnical Engineering
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.