مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

State University of Ghent-Bachelor

 

Faculty of Arts and Philosophy

 • Arts in African Languages and Cultures
 • Arts in Archaeology
 • Arts in History
 • Arts in Art History, Musicology and Theatre Studies
 • Arts in Moral Sciences
 • Arts in East European Languages and Cultures
 • Arts in Oriental Languages and Cultures (Arabic and Islamic Studies)
 • Arts in Oriental Languages and Cultures (China (China Track))
 • Arts in Oriental Languages and Cultures (China (UGent Track))
 • Arts in Oriental Languages and Cultures (India)
 • Arts in Oriental Languages and Cultures (Japan)
 • Arts in Linguistics and Literature (Dutch - English)
 • Arts in Linguistics and Literature (Dutch - French)
 • Arts in Linguistics and Literature (Dutch - German)
 • Arts in Linguistics and Literature (Dutch - Greek)
 • Arts in Linguistics and Literature (Dutch - Italian)
 • Arts in Linguistics and Literature (Dutch - Latin)
 • Arts in Linguistics and Literature (Dutch - Spanish)
 • Arts in Linguistics and Literature (Dutch - Swedish)
 • Arts in Linguistics and Literature (English - German)
 • Arts in Linguistics and Literature (English - Greek)
 • Arts in Linguistics and Literature (English - Italian)
 • Arts in Linguistics and Literature (English - Latin)
 • Arts in Linguistics and Literature (English - Spanish)
 • Arts in Linguistics and Literature (English - Swedish)
 • Arts in Linguistics and Literature (French - English)
 • Arts in Linguistics and Literature (French - German)
 • Arts in Linguistics and Literature (French - Greek)
 • Arts in Linguistics and Literature (French - Italian)
 • Arts in Linguistics and Literature (French - Latin)
 • Arts in Linguistics and Literature (French - Spanish)
 • Arts in Linguistics and Literature (French - Swedish)
 • Arts in Linguistics and Literature (German - Greek)
 • Arts in Linguistics and Literature (German - Italian)
 • Arts in Linguistics and Literature (German - Spanish)
 • Arts in Linguistics and Literature (German - Swedish)
 • Arts in Linguistics and Literature (Latin - Greek)
 • Arts in Linguistics and Literature (Latin - Italian)
 • Arts in Linguistics and Literature (Latin - Spanish)
 • Arts in Linguistics and Literature (Latin - Swedish)
 • Arts in Applied Language Studies: a combination of at least two languages (Dutch, English, French)
 • Arts in Applied Language Studies: a combination of at least two languages (Dutch, English, German)
 • Arts in Applied Language Studies: a combination of at least two languages (Dutch, English, Italian )
 • Arts in Applied Language Studies: a combination of at least two languages (Dutch, English, Russian )
 • Arts in Applied Language Studies: a combination of at least two languages (Dutch, English, Spanish )
 • Arts in Applied Language Studies: a combination of at least two languages (Dutch, English, Turkish )
 • Arts in Applied Language Studies: a combination of at least two languages (Dutch, French, German)
 • Arts in Applied Language Studies: a combination of at least two languages (Dutch, French, Italian )
 • Arts in Applied Language Studies: a combination of at least two languages (Dutch, French, Russian )
 • Arts in Applied Language Studies: a combination of at least two languages (Dutch, French, Spanish )
 • Arts in Applied Language Studies: a combination of at least two languages (Dutch, French, Turkish )
 • Arts in Applied Language Studies: a combination of at least two languages (Dutch, German, Italian )
 • Arts in Applied Language Studies: a combination of at least two languages (Dutch, German, Russian )
 • Arts in Applied Language Studies: a combination of at least two languages (Dutch, German, Spanish )
 • Arts in Applied Language Studies: a combination of at least two languages (Dutch, German, Turkish )
 • Arts in Philosophy
 • Postgraduate(s)
 • Postgraduate Certificate Computer-Assisted Language Mediation
 • Postgraduate Certificate Conference Interpreting (Dutch, English, French)
 • Postgraduate Certificate Conference Interpreting (Dutch, English, German)
 • Postgraduate Certificate Conference Interpreting (Dutch, English, Italian)
 • Postgraduate Certificate Conference Interpreting (Dutch, English, Russian)
 • Postgraduate Certificate Conference Interpreting (Dutch, English, Spanish)
 • Postgraduate Certificate Conference Interpreting (Dutch, English, Turkish)
 • Postgraduate Certificate Conference Interpreting (Dutch, French, German)
 • Postgraduate Certificate Conference Interpreting (Dutch, French, Italian)
 • Postgraduate Certificate Conference Interpreting (Dutch, French, Russian)
 • Postgraduate Certificate Conference Interpreting (Dutch, French, Spanish)
 • Postgraduate Certificate Conference Interpreting (Dutch, French, Turkish)
 • Postgraduate Certificate Conference Interpreting (Dutch, German, Italian)
 • Postgraduate Certificate Conference Interpreting (Dutch, German, Russian)
 • Postgraduate Certificate Conference Interpreting (Dutch, German, Spanish)
 • Postgraduate Certificate Conference Interpreting (Dutch, German, Turkish)
 • Postgraduate Curatorial Studies
 • Postgraduate Certificate Dutch and Translation

Faculty of Law

 • Science in Criminological Sciences
 • Laws in Laws

 

Faculty of Sciences

 • Biochemistry and Biotechnology
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics and Astronomy
 • Geography and Geomatics
 • Geology
 • Computer Science
 • Mathematics

 

Faculty of Medicine and Health Sciences

 • Biomedical Sciences
 • Medicine
 • Physical Education and Movement Sciences
 • Speech Language and Hearing Sciences (Audiology)
 • Speech Language and Hearing Sciences (Logopaedics)
 • Rehabilitation Sciences and Physiotherapy
 • Dentistry

 

Faculty of Engineering and Architecture

 • Chemical Engineering Technology
 • Electromechanical Engineering Technology
 • Electronics and ICT Engineering Technology
 • Information Engineering Technology
 • Engineering: Architecture
 • Civil Engineering
 • Chemical Engineering and Materials Science
 • Computer Science Engineering
 • Electrical Engineering
 • Engineering Physics
 • Electromechanical Engineering

 

Faculty of Economics and Business Administration

 • Public Administration and Management
 • Economics
 • Business Administration
 • Business Economics
 • Business Engineering

 

Faculty of Veterinary Medicine

 • Veterinary Medicine

 

Faculty of Psychology and Educational Sciences

 • Educational Sciences (Foundations and Practice of Education)
 • Educational Sciences (Social Work and Social Welfare Studies)
 • Educational Sciences (Special Education, Disability Studies and Behavioral Disorders)
 • Psychology (Clinical Psychology)
 • Psychology (Personnel Management and Industrial Psychology)
 • Psychology (Theoretical and Experimental Psychology)

 

Faculty of Bioscience Engineering

 • Bioscience Engineering (Agricultural Sciences)
 • Bioscience Engineering (Cell and Gene Biotechnology)
 • Bioscience Engineering (Chemistry and Food Technology)
 • Bioscience Engineering (Environmental Technology)
 • Bioscience Engineering (Land and Forest Management)
 • Bioscience Engineering Technology

 

Faculty of Pharmaceutical Sciences

 • Pharmaceutical Sciences

 

Faculty of Political and Social Sciences

 • Communication Science
 • Political Science
 • Social Sciences (Communication Studies)
 • Social Sciences (Political Sciences)
 • Social Sciences (Sociology)
 • Sociology

 

State University of Ghent-Master

 

Faculty of Arts and Philosophy

 • African Studies
 • Archaeology
 • Gender and Diversity
 • History
 • Historical Linguistics and Literature
 • Art History, Musicology and Theatre Studies
 • Multilingual Communication: a combination of at least two languages (Dutch, English, French)
 • Multilingual Communication: a combination of at least two languages (Dutch, English, German )
 • Multilingual Communication: a combination of at least two languages (Dutch, English, Italian)
 • Multilingual Communication: a combination of at least two languages (Dutch, English, Russian)
 • Multilingual Communication: a combination of at least two languages (Dutch, English, Spanish)
 • Multilingual Communication: a combination of at least two languages (Dutch, English, Turkish)
 • Multilingual Communication: a combination of at least two languages (Dutch, French, German)
 • Multilingual Communication: a combination of at least two languages (Dutch, French, Italian )
 • Multilingual Communication: a combination of at least two languages (Dutch, French, Russian)
 • Multilingual Communication: a combination of at least two languages (Dutch, French, Spanish )
 • Multilingual Communication: a combination of at least two languages (Dutch, French, Turkish )
 • Multilingual Communication: a combination of at least two languages (Dutch, German, Italian )
 • Multilingual Communication: a combination of at least two languages (Dutch, German, Russian )
 • Multilingual Communication: a combination of at least two languages (Dutch, German, Spanish )
 • Multilingual Communication: a combination of at least two languages (Dutch, German, Turkish)
 • Moral Sciences
 • East European Languages and Cultures
 • Oriental Languages and Cultures (China)
 • Oriental Languages and Cultures (India)
 • Oriental Languages and Cultures (Japan)
 • Oriental Languages and Cultures (Middle East Studies)
 • Linguistics and Literature (Dutch)
 • Linguistics and Literature (Dutch - English)
 • Linguistics and Literature (Dutch - French)
 • Linguistics and Literature (Dutch - German)
 • Linguistics and Literature (Dutch - Greek)
 • Linguistics and Literature (Dutch - Italian)
 • Linguistics and Literature (Dutch - Latin)
 • Linguistics and Literature (Dutch - Scandinavian Studies)
 • Linguistics and Literature (Dutch - Spanish)
 • Linguistics and Literature (English)
 • Linguistics and Literature (English - German)
 • Linguistics and Literature (English - Greek)
 • Linguistics and Literature (English - Italian)
 • Linguistics and Literature (English - Latin)
 • Linguistics and Literature (English - Scandinavian Studies)
 • Linguistics and Literature (English - Spanish)
 • Linguistics and Literature (French)
 • Linguistics and Literature (French - English)
 • Linguistics and Literature (French - German)
 • Linguistics and Literature (French - Greek)
 • Linguistics and Literature (French - Italian)
 • Linguistics and Literature (French - Latin)
 • Linguistics and Literature (French - Scandinavian Studies)
 • Linguistics and Literature (French - Spanish)
 • Linguistics and Literature (German)
 • Linguistics and Literature (German - Greek)
 • Linguistics and Literature (German - Italian)
 • Linguistics and Literature (German - Scandinavian Studies)
 • Linguistics and Literature (German - Spanish)
 • Linguistics and Literature (Greek)
 • Linguistics and Literature (Iberian-Romance Languages)
 • Linguistics and Literature (Latin)
 • Linguistics and Literature (Latin - Greek)
 • Linguistics and Literature (Latin - Italian)
 • Linguistics and Literature (Latin - Scandinavian Studies)
 • Linguistics and Literature (Latin - Spanish)
 • Linguistics and Literature (Scandinavian Studies)
 • Interpreting: a combination of at least two languages (Dutch, English, French)
 • Interpreting: a combination of at least two languages (Dutch, English, German)
 • Interpreting: a combination of at least two languages (Dutch, English, Italian )
 • Interpreting: a combination of at least two languages (Dutch, English, Russian)
 • Interpreting: a combination of at least two languages (Dutch, English, Spanish )
 • Interpreting: a combination of at least two languages (Dutch, English, Turkish)
 • Interpreting: a combination of at least two languages (Dutch, French, German )
 • Interpreting: a combination of at least two languages (Dutch, French, Italian )
 • Interpreting: a combination of at least two languages (Dutch, French, Russian )
 • Interpreting: a combination of at least two languages (Dutch, French, Spanish)
 • Interpreting: a combination of at least two languages (Dutch, French, Turkish)
 • Interpreting: a combination of at least two languages (Dutch, German, Italian )
 • Interpreting: a combination of at least two languages (Dutch, German, Russian)
 • Interpreting: a combination of at least two languages (Dutch, German, Spanish )
 • Interpreting: a combination of at least two languages (Dutch, German, Turkish)
 • Comparative Modern Literature
 • Translation: a combination of at least two languages (Dutch, English, French)
 • Translation: a combination of at least two languages (Dutch, English, German)
 • Translation: a combination of at least two languages (Dutch, English, Italian )
 • Translation: a combination of at least two languages (Dutch, German, Italian )
 • Translation: a combination of at least two languages (Dutch, German, Russian )
 • Translation: a combination of at least two languages (Dutch, German, Spanish )
 • Translation: a combination of at least two languages (Dutch, German, Turkish)
 • Philosophy
 • Research Master of Arts in Philosophy
 • Archival Science: Heritage and Records Management
 • Advanced Studies in Linguistics (Cognitive and Functional Linguistics)
 • Advanced Studies in Linguistics (Linguistics in a Comparative Perspective)
 • Advanced Studies in Linguistics (Multilingual and Foreign Language Learning and Teaching)
 • Literary Studies
 • Multilingual Business Communication

 

Faculty of Engineering and Architecture

 • Biomedical Engineering
 • International Master of Science in Biomedical Engineering
 • Chemical Engineering
 • Civil Engineering
 • Computer Science Engineering
 • Electrical Engineering (Communication and Information Technology )
 • Electrical Engineering (Electronic Circuits and Systems)
 • Electromechanical Engineering (Control Engineering and Automation)
 • Electromechanical Engineering (Electrical Power Engineering)
 • Electromechanical Engineering (Maritime Engineering)
 • Electromechanical Engineering (Mechanical Construction)
 • Electromechanical Engineering (Mechanical Energy Engineering)
 • Engineering Physics
 • Fire Safety Engineering
 • Fire Safety Engineering
 • Industrial Engineering and Operations Research
 • Civil Engineering Technology
 • Chemical Engineering Technology
 • Electromechanical Engineering Technology
 • Electronics and ICT Engineering Technology (Electronics Engineering)
 • Electronics and ICT Engineering Technology (ICT)
 • Electrical Engineering Technology (Automation)
 • Electrical Engineering Technology (Electrical Engineering)
 • Information Engineering Technology
 • Land Survey Engineering Technology
 • Engineering: Architecture (Architectural Design and Construction Techniques)
 • Engineering: Architecture (Urban Design and Architecture)
 • Industrial Engineering and Operations Research
 • Biomedical Engineering
 • Electrical Engineering
 • Photonics Engineering
 • Materials Engineering
 • Engineering Physics
 • Electromechanical Engineering (Control Engineering and Automation)
 • Electromechanical Engineering (Electrical Power Engineering)
 • Electromechanical Engineering (Maritime Engineering)
 • Electromechanical Engineering (Mechanical Construction)
 • Electromechanical Engineering (Mechanical Energy Engineering)
 • European Master of Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics
 • European Master of Science in Photonics
 • Urbanism and Spatial Planning
 • Sustainable Materials Engineering
 • Textile Engineering
 • Tourism
 • Nuclear Engineering
 • Postgraduate(s)
 • Postgraduate Certificate in Management Engineering
 • Postgraduate programme in Innovation and Entrepreneurship in Engineering
 • Postgraduate Studies in Fire Safety Engineering

 

Faculty of Bioscience Engineering

 • Aquaculture
 • Bioscience Engineering: Forest and Nature Management
 • Bioscience Engineering: Cell and Gene Biotechnology
 • Bioscience Engineering: Chemistry and Bioprocess Technology
 • Bioscience Engineering: Land and Water Management
 • Bioscience Engineering: Agricultural Sciences
 • Bioscience Engineering: Food Science and Nutrition
 • Bioscience Engineering: Environmental Technology
 • Bioscience Engineering Technology: Agriculture and Horticulture (Plant and Animal Production)
 • Bioscience Engineering Technology: Agriculture and Horticulture (Tropical Plant Production)
 • Bioscience Engineering Technology: Agriculture and Horticulture (Horticulture)
 • Bioscience Engineering Technology: Food Industry
 • Environmental Sanitation
 • Environmental Technology and Engineering
 • Food Technology
 • Biochemical Engineering Technology
 • Nutrition and Rural Development
 • Physical Land Resources (Land Resources Engineering)
 • Physical Land Resources (Soil Science)
 • Rural Development
 • Sustainable and Innovative Natural Resource Management
 • Environmental Sanitation and Management
 • Technology for Integrated Water Management

Faculty of Law

 • Criminological Sciences
 • Laws
 • European Union Law
 • International and European Law
 • International Business Law
 • Law and Economics
 • Maritime Science
 • Notarial Law

 

Faculty of Sciences

 • Computer Science
 • Biochemistry and Biotechnology
 • Biochemistry and Biotechnology
 • Bioinformatics (Bioscience Engineering)
 • Bioinformatics (Engineering)
 • Bioinformatics (Systems Biology)
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics and Astronomy
 • Geography
 • Geology
 • Geomatics and Surveying
 • Marine and Lacustrine Science and Management
 • Marine Biological Resources (Applied Marine Ecology and Conservation )
 • Marine Biological Resources (Global Ocean Change)
 • Marine Biological Resources (Management of Living Marine Resources)
 • Marine Biological Resources (Marine Environment Health)
 • Marine Biological Resources (Marine Food Production)
 • Agro- and Environmental Nematology
 • Mathematics
 • Plant Biotechnology
 • Space Studies
 • Statistical Data Analysis
 • Postgraduate(s)
 • Postgraduate Studies in Biosafety in Plant Biotechnology
 • Postgraduate Hydrography B
 • Postgraduate Studies in Weather and Climate Modeling

 

Faculty of Medicine and Health Sciences

 • Biomedical Sciences
 • Occupational Therapy
 • Medicine
 • Health Education and Health Promotion
 • Physical Education and Movement Sciences (Physical Activity, Fitness and Health)
 • Physical Education and Movement Sciences (Physical Education Teacher Education)
 • Physical Education and Movement Sciences (Sports Policy and Sports Management)
 • Physical Education and Movement Sciences (Sports Training and Coaching)
 • Speech Language and Hearing Sciences (Audiology)
 • Speech Language and Hearing Sciences (Logopaedics)
 • Health Care Management and Policy
 • Rehabilitation Sciences and Physiotherapy (Rehabilitation Sciences and Physiotherapy in Elderly)
 • Rehabilitation Sciences and Physiotherapy (Rehabilitation Sciences and Physiotherapy with Children)
 • Rehabilitation Sciences and Physiotherapy (Rehabilitation Sciences and Physiotherapy with Internal Diseases)
 • Rehabilitation Sciences and Physiotherapy (Rehabilitation Sciences and Physiotherapy with Musculosceletal Afflictions)
 • Rehabilitation Sciences and Physiotherapy (Teacher Training in Rehabilitation Sciences and Physiotherapy)
 • Dentistry
 • Nursing and Midwifery
 • Occupational Medicine
 • Advanced Dentistry (Endodontics)
 • Advanced Dentistry (Orthodontics)
 • Advanced Dentistry (Paediatric Dentistry and Special Care)
 • Advanced Dentistry (Periodontics)
 • Advanced Dentistry (Reconstructive Dentistry)
 • Family Medicine
 • Youth Health Care
 • Specialist Medicine (Adult Psychiatry)
 • Specialist Medicine (Anaesthesia and Resuscitation)
 • Specialist Medicine (Cardiology)
 • Specialist Medicine (Child and Adolescent Psychiatry)
 • Specialist Medicine (Dermatology and Venerology)
 • Specialist Medicine (Emergency Medicine)
 • Specialist Medicine (Forensic Medicine)
 • Specialist Medicine (Gastro-Enterology)
 • Specialist Medicine (Geriatrics)
 • Specialist Medicine (Gynaecology-Obstetrics)
 • Specialist Medicine (Internal Medicine)
 • Specialist Medicine (Laboratory Medicine)
 • Specialist Medicine (Medical Oncology)
 • Specialist Medicine (Neurology)
 • Specialist Medicine (Neurosurgery)
 • Specialist Medicine (Nuclear Medicine)
 • Specialist Medicine (Ophthalmology)
 • Specialist Medicine (Orthopaedic Surgery)
 • Specialist Medicine (Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery)
 • Specialist Medicine (Paediatrics)
 • Specialist Medicine (Pathological Anatomy)
 • Specialist Medicine (Physical Medicine and Rehabilitation)
 • Specialist Medicine (Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)
 • Specialist Medicine (Radiation Oncology)
 • Specialist Medicine (Radiology)
 • Specialist Medicine (Respiratory Medicine)
 • Specialist Medicine (Rheumatology)
 • Specialist Medicine (Stomatology and Oral and Maxillo-Facial Surgery)
 • Specialist Medicine (Surgery)
 • Specialist Medicine (Urology)
 • Insurance Medicine and Medico-Legal Expertise
 • Hospital Hygiene and Infection
 • Postgraduate(s)
 • Postgraduate Certificate Expert in Medical Radiation Physics
 • Postgraduate Studies in Algology
 • Postgraduate Certificate Genetic Counseling
 • Postgraduate Studies in Oral Health Sciences
 • Postgraduate Studies in Oral Implantology
 • Postgraduate Studies in 'Paediatric Rehabilitation for Neurological Disorders'
 • Postgraduate Studies in Radiation Protection
 • Postgraduate Studies in Stoma Therapy and Wound Care
 • Postgraduate Certificate General Dental Practitioner

 

Faculty of Economics and Business Administration

 • Complementary Studies in Economics
 • Complementary Studies in Business Economics (Business Economics)
 • Complementary Studies in Business Economics (Taxation )
 • Public Administration and Management
 • Business Economics (Accountancy)
 • Business Economics (Corporate Finance )
 • Business Economics (Marketing)
 • Business Engineering (Data Analytics)
 • Business Engineering (Finance)
 • Business Engineering (Operations Management)
 • Economics
 • Business Administration (Commercial Management)
 • Business Administration (Finance and Risk Management)
 • Business Administration (Taxation)
 • Business Administration (Management and IT)
 • Business Administration (HRM and Organizational Management)
 • Banking and Finance
 • Marketing Analysis
 • Postgraduate(s)
 • Postgraduate Certificate Arts and Culture Management
 • Postgraduate Certificate Social Profit and Public Management

 

Faculty of Veterinary Medicine

 • Veterinary Medicine (Companion Animals)
 • Veterinary Medicine (Horse)
 • Veterinary Medicine (Pig, Poultry and Rabbit)
 • Veterinary Medicine (Research)
 • Veterinary Medicine (Ruminants)

 

Faculty of Psychology and Educational Sciences

 • Educational Sciences (Foundations, Theory and Study of Education)
 • Educational Sciences (Special Education, Disability Studies and Behavioral Disorders)
 • Psychology (Clinical Psychology)
 • Psychology (Personnel Management and Industrial Psychology)
 • Psychology (Teacher Education and Training)
 • Psychology (Theoretical and Experimental Psychology)
 • Social Work and Social Welfare Studies

 

Faculty of Political and Social Sciences

 • Communication Science (Communication Management)
 • Communication Science (Film and Television Studies)
 • Communication Science (Journalism)
 • Communication Science (New Media and Society)
 • EU-Studies
 • Global Studies
 • Political Science (International Politics)
 • Political Science (National Politics)
 • Sociology
 • Conflict and Development

 

Faculty of Pharmaceutical Sciences

 • Pharmaceutical Care
 • Drug Development
 • Industrial Pharmacy
 • Laboratory Medicine
 • Hospital Pharmacy

 

State University of Ghent-Erasmus+: Erasmus Mundus Joint Master Degrees

 

 • The following Erasmus Mundus Joint Master Degrees are currently on offer at Ghent University and its respective partner institutions
 • International Master of Science in Rural Development (IMRD)
 • European Master in Law and Economics (EMLE)
 • European Master in Nuclear Fusion Science and Engineering Physics (FUSION-EP)
 • International Master of Science in Fire Safety Engineering (IMFSE)
 • International Master of Science in Marine Biological Resources (IMBRSEA)
 • Master of Arts in Global Studies (EMGS)
 • The following programmes have been recognised as Erasmus Mundus programmes in the past and are currently continued outside of the EU funding context:
 • European Master of Science in Photonics (EMSP)
 • International MSc in Agro- and Environmental Nematology (PINC)
 • International Master of Science in Biomedical Engineering (CEMACUBE)
 • International Master of Science in Environmental Technology and Engineering (IMETE)

 

 • Under the auspices of the EIT Raw Materials, Ghent University offers the following Joint Programme, which is similar in format to an Erasmus Mundus Joint Masters Degree
 • International Master of Science in Sustainable and Innovative Natural Resource Management (SINREM)
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.