مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

University of Porto-Bachelor

 

Architecture

 • Master Degree in Architecture

 

Arts

 • Information Science
 • Archaeology
 • Sociology
 • Fine Arts
 • Communication Design
 • Portuguese and Lusophone Studies
 • Philosophy
 • Languages, Literatures and Cultures
 • Languages and International Relations
 • Language Sciences
 • History of Art
 • History
 • Geography
 • Communication Sciences: Journalism, Public Relations, Multimedia
 • Applied Languages

 

Dental Medicine

 • Master Degree in Dental Medicine
 • Master Degree in Medicine

 

Economics

 • Economics
 • Communication Sciences: Journalism, Public Relations, Multimedia
 • Business Administration

 

Engineering

 • Master in Metallurgical and Materials Engineering
 • Master in Mechanical Engineering
 • Master in Informatics and Computing Engineering
 • Master in Environmental Engineering
 • Master in Engineering and Industrial Management
 • Master in Electrical and Computers Engineering
 • Master in Civil Engineering
 • Master in Chemical Engineering
 • Master in Bioengineering
 • Licenciatura in Engineering Sciences - Mining and Geo-Environmental Engineering
 • Information Science
 • Communication Sciences: Journalism, Public Relations, Multimedia

Law

 • Law
 • Criminology

 

Nutrition and Food Sciences

 • Nutritional Sciences

 

Pharmacy

 • MSc in Pharmaceutical Sciences

 

Psychology and Education Science

 • Integrated Master Psychology
 • First degree in Educational Sciences

 

Sciences

 • First Degree in Physics
 • First Degree in Biochemistry
 • First Degree in Biology
 • First Degree in Chemistry
 • First Degree in Computer Science
 • First Degree in Engineering Sciences
 • First Degree in Environmental Sciences and Technology
 • First Degree in Geology
 • First Degree in Landscape Architecture
 • First Degree in Mathematics
 • Master's Degree in Network and Information Systems Engineering
 • Master's Degree in Physical Engineering

 

Sport

 • Sports Sciences

 

Institute of Biomedical Sciences Abel Salazar

 • First Cycle Degree (BSc) in Aquatic Sciences
 • First Degree in Biochemistry
 • Master Degree in Medicine
 • Master Degree in Veterinary Medicine
 • Master in Bioengineering

 

University of Porto-Master

 

Architecture

 • Spatial Planning and Urban Project

 

Arts

 • History of Art, Heritage and Visual Culture
 • Communication Sciences
 • Information Science
 • Multimedia
 • Medieval Studies
 • African Studies
 • Anglo-American Studies
 • Archaelogy
 • Contemporary History
 • Geographical Information Systems and Spatial Planning
 • Hazards, Cities and Spatial Planning
 • History and Heritage
 • History, International Relations and Cooperation
 • Linguistics
 • Literary, Cultural and Interart Studies
 • Museology
 • Philosophy
 • Portuguese as second language / Foreign language
 • Sociology
 • Translation and Language Services
 • Teaching English and Foreign Languages in the 3rd cycle of Basic Education and in Secondary Education, with specialties in Spanish or French or German
 • Teaching English in the 1st cycle of Basic Education
 • Teaching English in the 3rd cycle of Basic Education and in Secondary Education
 • Teaching Geography in the 3rd cycle of Basic Education and in Secondary Education
 • Teaching History in the 3rd cycle of Basic Education and in Secondary Education
 • Teaching Philosophy in Secondary Education
 • Teaching Portuguese in the 3rd cycle of Basic Education and in Secondary Education
 • Teaching Portuguese in the 3rd cycle of Basic Education and in Secondary Education and Latin in Secondary Education
 • Teaching Portuguese and Foreign Languages in the 3rd cycle of Basic Education and in Secondary Education, with specialties in English or Spanish or French or German

 

Fine Arts

 • Product and Industrial Design
 • Painting
 • Teaching of Visual Arts for Teachers of the 3rd cycle of Basic Education and of Secondary Education
 • Multimedia
 • Communication Sciences
 • Image Design
 • Graphic Design and Editorial Projects
 • Drawing and Printmaking
 • Contemporary Artistic Practices
 • Artes Plásticas
 • Art Studies
 • Art and Design for the Public Space

 

Law

 • Law
 • Criminology

 

Medicine

 • Neurobiology
 • Medical Informatics
 • Health Evidence and Decision
 • Public Health
 • Palliative Care
 • Molecular Medicine and Oncology
 • Health Education
 • Clinical Communication
 • Academic and Clinical Education

 

Nutrition and Food Sciences

 • Consumer Sciences and Nutrition
 • Clinical Nutrition
 • Food Service Management
 • Academic and Clinical Education

 

Psychology and Education Science

 • African Studies
 • Teaching of Visual Arts for Teachers of the 3rd cycle of Basic Education and of Secondary Education
 • Psychology Themes
 • Adult Education and Training
 • Educational Sciences
 • Health Education
 • Academic and Clinical Education

 

Sport

 • Academic and Clinical Education
 • 2nd Cycle in Adapted Physical Activity
 • 2nd Cycle in High Performance Sport
 • 2nd Cycle in Physical Activity and Health
 • 2nd Cycle in Physical Activity for Elderly
 • 2nd Cycle in Sports for Children and Youth
 • 2nd Cycle in Sports Management
 • 2nd Cycle in Teaching of Physical Education in Primary and Secondary Education

Dental Medicine

 • Oral Surgery
 • Oral Rehabilitation
 • Academic and Clinical Education

 

Economics

 • Services Management
 • Sales Management
 • Multimedia
 • Modeling, Data Analysis and Decision Support Systems
 • Marketing
 • Management
 • International Business
 • Innovation and Technological Entrepreneurship
 • Health Care Economics and Management
 • Finance and Taxation
 • Finance
 • Environmental Economics and Management
 • Economics and Management of Innovation
 • Economics and Management of Human Resources
 • Economics and Business Administration
 • Economics
 • Communication Sciences
 • Accounting and Management Control

 

Engineering

 • Product and Industrial Design
 • Spatial Planning and Urban Project
 • Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
 • Software Engineering
 • Services Engineering and Management
 • Occupational Safety and Hygiene Engineering
 • Multimedia
 • Mining and Geo-Environmental Engineering
 • Innovation and Technological Entrepreneurship
 • Information Science
 • Computational Mechanics
 • Communication Sciences
 • Biomedical Engineering

 

Sciences

 • Biological Aquatic Resources
 • Biology and Geology Teacher Education for Middle and Secondary Schools
 • Biology and Water Quality Management
 • Computer Science
 • Ecology and Environment
 • Environmental Contamination and Toxicology
 • Environmental Sciences and Technology
 • Geology
 • Geomaterials and Geological Resources
 • Information Security
 • Landscape Architecture
 • Multimedia
 • Medical Informatics
 • Agricultural Engineering
 • Biodiversity, Genetics and Evolution
 • Forensic Genetics
 • Mathematical Engineering
 • Surveying Engineering
 • Astronomy
 • Biochemistry
 • Cell and Molecular Biology
 • Chemistry
 • Consumer Sciences and Nutrition
 • Food Science and Technology
 • Functional Biology and Biotechnology of Plants
 • Mathematics
 • Mathematics for School Teachers
 • Mathematics Teacher Education for Middle and Secondary Schools
 • Medical Physics
 • Physics
 • Physics and Chemistry for School Teachers
 • Physics and Chemistry Teacher Education for Middle and Secondary Schools
 • Viticulture and Enology
 • Viticulture and Oenology Engineering

 

Institute of Biomedical Sciences Abel Salazar

 • Academic and Clinical Education
 • Environmental Contamination and Toxicology
 • Marine Sciences - Marine Resources
 • Public Health
 • Forensic Medicine
 • Oncology
 • Biochemistry
 • Traditional Chinese Medicine

 

Pharmacy

 • Quality Control
 • Pharmaceutical Technology
 • Clinical Analysis
 • Analytical, Clinical and Forensic Toxicology

 

University of Porto-PhD

 

Architecture

 • Architechtural Doctoral Program
 • Occupational Safety and Health

 

Arts

 • Digital Media
 • Occupational Safety and Health
 • Gerontology and Geriatrics
 • Third cycle of studies in Information and Communication in Digital Plataforms
 • Third cycle of studies in Philosophy
 • Third cycle of studies in Geography
 • Third cycle of studies in History
 • Third cycle of studies in Sociology
 • Third cycle of studies in Text and Event in Early Modern Europe
 • 3º Ciclo em Estudos do Património
 • 3rd Cycle of Studies in Language Sciences
 • 3rd Cycle of Studies in Literary, Cultural and Interart Studies

 

Economics

 • Applied Mathematics
 • Economics
 • Business and Management Studies
 • Digital Media

 

Medicine

 • Pathology and Molecular Genetics PhD Programme
 • Palliative Care
 • Neurosciences
 • Molecular and Oncology Medicine
 • Graduate Program of Basic and Applied Biology
 • Graduate Program in Gerontology and Geriatrics
 • Public Health
 • Metabolism - Clinical and Experimental
 • Medicine
 • Biomedicine
 • Bioethics
 • Occupational Safety and Health
 • Clinical and Health Services Research
 • Advanced Studies in Public Health

 

Nutrition and Food Sciences

 • Graduate Program in Gerontology and Geriatrics
 • Food Consumption and Nutrition Sciences
 • Occupational Safety and Health
 • Clinical Nutrition

 

Pharmacy

 • Sustainable Chemistry
 • Programa Doutoral em Contaminação e Toxicologia Ambientais
 • Pharmaceutical Sciences
 • Molecular and cellular Biotechnology Applied to Health Sciences
 • Occupational Safety and Health

 

Psychology and Education Science

 • Psychology Doctoral Program
 • Doutoramento em Educação Artística
 • Occupational Safety and Health
 • Educational Sciences

 

Sport

 • Sport Science
 • Physiotherapy
 • PHD Physical Activity and Health
 • Gerontology and Geriatrics
 • Occupational Safety and Health

 

Fine Arts

 • Doutoramento em Educação Artística
 • Doutoramento em Artes Plásticas
 • Occupational Safety and Health
 • Digital Media
 • Design
 • Arts Education
 • Art and Design

Engineering

 • Chemistry
 • Advanced Materials and Processing
 • Biomedical Engineering
 • Chemical and Biological Engineering
 • Civil Engineering
 • Computer Science (MAP)
 • Digital Media
 • Electrical and Computer Engineering
 • Engineering and Industrial Management
 • Engineering and Public Policy
 • Engineering Physics
 • Environmental Engineering
 • Informatics Engineering
 • Leaders for Technological Industries
 • Mechanical Engineering
 • Metallurgical and Materials Engineering
 • Mining and Geo-Resources Engineering
 • Occupational Safety and Health
 • Refining, Petrochemical and Chemical Engineering
 • Science and Technology of Polymers
 • Spatial Planning
 • Sustainable Energy Systems
 • Telecommunications
 • Transport Systems
 • Applied Mathematics

 

Law

 • Law
 • Doutoramento em Criminologia
 • Occupational Safety and Health

 

Sciences

 • Sustainable Chemistry
 • Programa Doutoral em Contaminação e Toxicologia Ambientais
 • Marine Biotechnology and Aquaculture
 • Landscape Architecture
 • Applied Mathematics
 • Applied Mathematics
 • Molecular and Cellular Biology
 • Landscape Architecture and Urban Ecology
 • Graduate Program of Basic and Applied Biology
 • Food Consumption and Nutrition Sciences
 • Environmental Sciences and Technology
 • Earth Sciences
 • Telecommunications
 • Science Teaching and Divulgation
 • Occupational Safety and Health
 • Digital Media
 • Computer Science (MAP)
 • Chemistry
 • Biodiversity, Genetics and Evolution
 • Surveying Engineering
 • Astronomy
 • Biology
 • Computer Science
 • Agricultural Sciences

 

Institute of Biomedical Sciences Abel Salazar

 • Chemistry
 • Programa Doutoral em Contaminação e Toxicologia Ambientais
 • Marine Biotechnology and Aquaculture
 • Applied Mathematics
 • Pathology and Molecular Genetics PhD Programme
 • Neurosciences
 • Molecular and Oncology Medicine
 • Molecular and Cellular Biology
 • Medical Sciences
 • Graduate Program of Basic and Applied Biology
 • Graduate Program in Gerontology and Geriatrics
 • Molecular and cellular Biotechnology Applied to Health Sciences
 • Animal Science
 • Occupational Safety and Health
 • Veterinary Sciences
 • Nursing Science
 • Biomedical Sciences

 

Dental Medicine

 • Dental Medicine
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.