مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

Uppsala University-Biology-Master

 

Course Name
Credits/ Year
RequirementTuition FeeApply
Cell and Molecular Biology
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is:
 • 40 weeks of full-time studies (60 credits) in biology; and
 • 20 weeks of full-time studies (30 credits) in chemistry.
Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies; and
 • a statement of purpose (1 page).

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

UU-M1130 Application
Ecology and Conservation
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is:
 • 60 weeks of full-time studies (90 credits) in biology; or
 • 40 weeks of full-time studies (60 credits) in biology plus 20 weeks of full-time studies (30 credits) in chemistry or earth sciences.
Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies; and
 • a statement of purpose (1 page).

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

UU-M1128 Application
Erasmus Mundus Master Programme in Evolutionary Biology
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is:
 • 60 weeks of full-time studies (90 credits) in biology; or
 • 40 weeks of full-time studies (60 credits) in biology plus 20 weeks of full-time studies (30 credits) in chemistry or earth sciences.
Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: See http://www.evobio.eu/selection-procedure for information about the selection procedure.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 57000

Tuition fee, total: SEK 228000Application
Evolutionary Biology
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is:
 • 60 weeks of full-time studies (90 credits) in biology; or
 • 40 weeks of full-time studies (60 credits) in biology plus 20 weeks of full-time studies (30 credits) in chemistry or earth sciences.
Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies; and
 • a statement of purpose (1 page).

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

UU-M1127 Application
Genetic and Molecular Plant Science
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is:
 • 40 weeks of full-time studies (60 credits) in biology; and
 • 20 weeks of full-time studies (30 credits) in chemistry.
Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies; and
 • a statement of purpose (1 page).

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

UU-M1136 Application
Immunology and Microbiology
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is:
 • 40 weeks of full-time studies (60 credits) in biology; and
 • 20 weeks of full-time studies (30 credits) in chemistry.
Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies; and
 • a statement of purpose (1 page).

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

UU-M1141 Application
Limnology - Ecology and Environment of Inland Waters
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is:
 • 60 weeks of full-time studies (90 credits) in biology; or
 • 40 weeks of full-time studies (60 credits) in biology plus 20 weeks of full-time studies (30 credits) in chemistry or earth sciences.
Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies; and
 • a statement of purpose (1 page).

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

UU-M1124 Application
Environmental Toxicology
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is:
 • 40 weeks of full-time studies (60 credits) in biology; and
 • 20 weeks of full-time studies (30 credits) in chemistry.
Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies; and
 • a statement of purpose (1 page).

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

UU-M1137 Application
NABiS - Nordic Master in Biodiversity and Systematics
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is:
 • 60 weeks of full-time studies (90 credits) in biology; or
 • 40 weeks of full-time studies (60 credits) in biology plus 20 weeks of full-time studies (30 credits) in chemistry or earth sciences.
Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies; and
 • a statement of purpose (1 page).

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

UU-M1131 Application

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.