مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Utrecht university-Bachelor

 

Behavioural Studies and Society

 • Economics and Business Economics
 • University College Roosevelt
 • University College Utrecht

 

Earth and Sustainability

 • Global Sustainability Science
 • University College Roosevelt
 • University College Utrecht

 

Health and Life Sciences

 • College of Pharmaceutical Sciences

 

Law, Economics and Governance

 • Economics and Business Economics
 • University College Roosevelt
 • University College Utrecht

Media, Arts, Culture and History

 • History
 • University College Roosevelt
 • University College Utrecht

 

Multidisciplinairy Studies

 • Global Sustainability Science
 • University College Roosevelt
 • University College Utrecht

 

Religion and Philosophy

 • University College Roosevelt
 • University College Utrecht

 

Science

 • College of Pharmaceutical Sciences
 • University College Roosevelt
 • University College Utrecht

 

Utrecht university-Master

 

Earth and Sustainability

 • Bio Inspired Innovation
 • Biology of Disease
 • Cancer, Stem Cells and Developmental Biology
 • Climate Physics
 • Earth Structure and Dynamics
 • Earth Surface and Water
 • Earth, Life and Climate
 • Energy Science
 • Environmental Biology
 • Geographical Information Management and Applications (GIMA)
 • Human Geography
 • Infection and Immunity
 • Innovation Sciences
 • International Development Studies
 • Marine Sciences
 • Molecular and Cellular Life Sciences
 • Neuroscience and Cognition
 • One Health
 • Regenerative Medicine and Technology
 • Spatial Planning
 • Sustainable Business and Innovation
 • Sustainable Development
 • Toxicology and Environmental Health
 • Urban and Economic Geography
 • Urban Geography
 • Water Science and Management

 

Health and Life Sciences

 • Applied Data Science Postgraduate
 • Artificial Intelligence
 • Biofabrication
 • Biology of Disease
 • Cancer, Stem Cells and Developmental Biology
 • Clinical Child, Family and Education Studies
 • Drug Innovation
 • Environmental Biology
 • Epidemiology
 • Epidemiology Postgraduate
 • Infection and Immunity
 • Marine Sciences
 • Medical Imaging
 • Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences
 • Molecular and Cellular Life Sciences
 • Nanomaterials Science
 • Neuroscience and Cognition
 • One Health
 • Regenerative Medicine and Technology
 • Science and Business Management
 • Science Education and Communication
 • Social and Health Psychology
 • Sustainable Development
 • Toxicology and Environmental Health

 

Language, literature and communication

 • Ancient, Medieval and Renaissance Studies
 • Applied Musicology
 • Artificial Intelligence
 • Comparative Literary Studies
 • Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy
 • Game and Media Technology
 • Gender Studies
 • Gender Studies (Research)
 • Intercultural Communication
 • Linguistics
 • Literature Today
 • Media, Art and Performance Studies
 • Musicology
 • New Media & Digital Culture

 

Natural sciences

 • Applied Data Science Postgraduate
 • Artificial Intelligence
 • Bio Inspired Innovation
 • Biology of Disease
 • Business Informatics
 • Cancer, Stem Cells and Developmental Biology
 • Climate Physics
 • Computing Science
 • Drug Innovation
 • Earth Structure and Dynamics
 • Earth Surface and Wate
 • Earth, Life and Climate
 • Energy Science
 • Environmental Biology
 • Experimental Physics
 • Game and Media Technology
 • History and Philosophy of Science
 • Infection and Immunity
 • Marine Sciences
 • Mathematical Sciences
 • Medical Imaging
 • Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences
 • Molecular and Cellular Life Sciences
 • Nanomaterials Science
 • Neuroscience and Cognition
 • Regenerative Medicine and Technology
 • Science and Business Management
 • Science Education and Communication
 • Sustainable Development
 • Theoretical Physics
 • Water Science and Management

 

Philosophy and religious studies

 • Applied Ethics
 • Artificial Intelligence
 • History and Philosophy of Science
 • Philosophy
 • Religious Studies

Economics and Governance

 • Applied Data Science Postgraduate
 • Banking and Finance
 • Business Development and Entrepreneurship
 • Business Informatics
 • Conflict Studies and Human Rights
 • Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation
 • Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship
 • Economic Policy
 • European Governance
 • Financial Management
 • Global Criminology
 • History of Politics and Society
 • Innovation Sciences
 • International Development Studies
 • International Management
 • Law and Economics
 • Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism
 • Multidisciplinary Economics
 • Research in Public Administration and Organisational Science
 • Science and Business Management
 • Social Policy and Social Interventions
 • Sociology and Social Research
 • Sustainable Business and Innovation
 • Sustainable Development
 • Youth, Education and Society

 

Education

 • Clinical Child, Family and Education Studies
 • Development and Socialisation in Childhood and Adolescence
 • Educational Sciences: Learning in Interaction
 • Science Education and Communication
 • Youth Studies
 • Youth, Education and Society

 

Law

 • European Governance
 • European Law
 • Global Criminology
 • Law and Economics
 • Legal Research
 • Public International Law

 

Mathematics and Information Sciences

 • Applied Data Science Postgraduate
 • Artificial Intelligence
 • Business Informatics
 • Computing Science
 • Game and Media Technology
 • Mathematical Sciences
 • Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences
 • Science Education and Communication

 

Media, arts, culture and history

 • Ancient, Medieval and Renaissance Studies
 • Applied Ethics
 • Applied Musicology
 • Art History of the Low Countries
 • Arts and Society
 • Comparative Literary Studies
 • Conflict Studies and Human Rights
 • Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy
 • Cultural History of Modern Europe
 • Economic Policy
 • European Governance
 • Game and Media Technology
 • Gender Studies
 • Gender Studies (Research)
 • History
 • History and Philosophy of Science
 • History of Politics and Society
 • International Relations in Historical Perspective
 • Media, Art and Performance Studies
 • Musicology
 • New Media & Digital Culture
 • Philosophy
 • Religious Studies
 • Research in Public Administration and Organisational Science

 

Social and behavioural sciences

 • Business Informatics
 • Clinical Child, Family and Education Studies
 • Clinical Psychology
 • Conflict Studies and Human Rights
 • Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation
 • Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship
 • Development and Socialisation in Childhood and Adolescence
 • Economic Policy
 • Educational Sciences: Learning in Interaction
 • European Governance
 • European Law
 • Geographical Information Management and Applications (GIMA)
 • Global Criminology
 • History of Politics and Society
 • Human Geography
 • Innovation Sciences
 • International Development Studies
 • Law and Economics
 • Legal Research
 • Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences
 • Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism
 • Multidisciplinary Economics
 • Public International Law
 • Research in Public Administration and Organisational Science
 • Science and Business Management
 • Social and Health Psychology
 • Social Policy and Social Interventions
 • Social, Health and Organisational Psychology
 • Sociology and Social Research
 • Sociology: Contemporary Social Problems
 • Spatial Planning
 • Sustainable Business and Innovation
 • Sustainable Development
 • Urban and Economic Geography
 • Urban Geography
 • Youth Studies
 • Youth, Education and Society

 

Utrecht university-PhD

 

 • https://www.uu.nl/en/organisation/phd-programmes
 
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.